Marcus 1,1-13

Inleiding

Dit is het begin van de goede boodschap. Marcus begint zijn evangelie bewust en overduidelijk met de profeten van Tenach: Jesaja en Elia.

Vertaling

1
Begin van de goede boodschap van Jezus Messias, Zoon van God.
2
Zoals1 geschreven is in Jesaja, de profeet:
‘Ziedaar2, ik zend mijn boodschapper3 voor je [aangezicht]uit,
die jou de weg zal bereiden:
3
een stem4 van wie schreeuwt5 in de woestijn:
“Maak de weg van de Eeuwige klaar,
maak recht zijn paden!”6
4
zo geschiedde het7:
Johannes die doopte8 in de woestijn
en afkondigde9 een bekeringsdoop
tot kwijtschelding van zonden.
5
Toen liep naar hem uit
de hele Judese landstreek en alle Jeruzalemmers,
en zij werden gedoopt door hem in de rivier de Jordaan,
waarmee10 ze hun zonden erkenden.
6
En Johannes was [iemand]11 bekleed met kamelenhaar12
en een leren gordel om zijn heup13,
die sprinkhanen en wilde honing at14.
7
En hij kondigde zo15 af, hij zei:
‘Hij komt die sterker is dan ik, achter mij16.
Ik ben niet toereikend om gebukt de riem van zijn sandalen los te maken.
8
Ik17 doopte18 jullie in19 water,
maar20 hij21 zal jullie dopen in22 heilige Geest.’23
9
En zo geschiedde24 het:
in die dagen25 kwam Jezus van Nazareth in Galilea
en werd gedoopt26 de Jordaan in27, door Johannes.
10
En meteen28 toen hij oprees uit het water,
zag hij de hemelen zich scheuren29
en de Geest als een duif neerdalen naar30 hem.
11
En een stem geschiedde31 uit de hemelen32:
‘Jij33 bent mijn zoon, de geliefde,
in jou heb ik welbehagen gevonden.’34
12
En meteen drijft35 die36 Geest hem uit, de woestijnin37.
13
En hij was in die woestijn, veertig dagen,
beproefd door de satan,
hij was38 er samen met de beesten,
de engelen dienden hem39.

Noten

 1. ^’^Zoals’ is verdwenen in NBV21.↩︎
 2. NBV21 ‘Let op’.↩︎
 3. Neemt v. 1 op.↩︎
 4. De weg wordt bereid door een schreeuwende stem.↩︎
 5. Sterker dan ‘roepen’.↩︎
 6. Jes. 40,3.↩︎
 7. NBV21 heeft ‘En zo is het gebeurd…’↩︎
 8. Participium, het is a.h.w. Johannes die geschiedde.↩︎
 9. NBV21 heeft het veel te zwakke ‘opriep’.↩︎
 10. Het participium drukt de gelijktijdigheid uit en is tegelijk redengevend.↩︎
 11. Om het opvallende werkwoord ‘zijn’ te benadrukken.↩︎
 12. NBV21 verzint het woord ‘mantel’ erbij, doet onrecht aan het Tenach-beeld van Elia dat Marcus wil oproepen↩︎
 13. Verdwenen in NBV21.↩︎
 14. Dit materiële woord is in NBV21 vervangen door het algemenere begrip ‘leefde van’.↩︎
 15. Herneming van dit woord in v. 4↩︎
 16. Zo Leen de Ronde op deze site.↩︎
 17. Met nadruk.↩︎
 18. Aoristus.↩︎
 19. Lijfelijk, materieel.↩︎
 20. Tegenstelling, daarom ‘maar’.↩︎
 21. Weer met nadruk, ‘autos’↩︎
 22. Weer lijfelijk, materieel.↩︎
 23. Zonder lidwoord.↩︎
 24. Zoals gebruikelijk weggelaten in NBV21.↩︎
 25. NBV21 veralgemeent tot ’tijd’.↩︎
 26. NBV21: ‘liet zich dopen’; daarmee verdwijnt de parallel met v. 5, zijn vereenzelviging met al het volk↩︎
 27. Beweging, hier geen ‘en’, maar ‘eis’; misschien te vertalen met: ‘ontving de doop door onderdompeling in de Jordaan’.↩︎
 28. Dit karakteristieke Marcus-woord is weggevallen in NBV21↩︎
 29. Mediaal, zo Klaas Eldering op deze site.↩︎
 30. Beweging, ‘eis’.↩︎
 31. Voor de 3e keer dit kernwoord, maar niet in NBV21.↩︎
 32. NBV21 heeft enkelvoud, geeft ons beeld van hemel voorrang.↩︎
 33. Met nadruk.↩︎
 34. Actief vertalen, niet alleen maar statisch ‘heb ik welbehagen’.↩︎
 35. Opvallend praesens.↩︎
 36. Verwijzing naar v. 10.↩︎
 37. Opvallende combinatie van uit en in, ‘uit’ is weggevallen in NBV21.↩︎
 38. NBV21 vermijdt het werkwoord ‘zijn’ 2x.↩︎
 39. 2x een nadrukkelijk lidwoord.↩︎
Scroll naar boven