Efeziërs 3,1-12

 


Paulus

Wat Israel al wist, wordt nu door de Messias bekend gemaakt aan alle volken

1
Dankzij deze genade1
2
als5 jullie tenminste gehoord hebben
3
Want volgens een openbaring is aan mij het geheimenis bekend gemaakt,
zoals ik eerder in het kort al schreef.
4
Daaraan kunnen jullie, dit lezend, mijn inzicht opmerken in dit8 geheimenis van de Messias.
5
In andere generaties is dat niet bekend gemaakt9 aan de mensenkinderen10
zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten, in de Geest:
6
dat de volken11 mede-erfgenamen zijn,
7
Daarvan ben ik een dienaar geworden,
8
Aan mij, de minste van alle heiligen, is deze14 genade gegeven:
om aan de volken het evangelie te brengen15 van de onnaspeurlijke16 rijkdom van de Messias;
9
en om aan het licht te brengen
hoe het beheer is van het geheimenis
dat verborgen was vanaf de eeuwigheden
in God die alles geschapen17 heeft –
10
opdat nu aan de overheden en de machthebbers in de hemelsferen18
11
volgens het voornemen van eeuwigheden her
12
Door hem21 hebben wij de vrijmoedige toegang22,
 

Noten

 1. de gangbare uitdrukking, waarin ‘charin’ is afgezwakt tot ‘ten gunste van’, ‘vanwege’, heb ik hier bewust weer teruggevoerd naar het grondwoord ‘genade’, omdat dat woord in deze brief zo’n fundamentele rol speelt↩︎

 2. waar haalt de NBNV21 ‘bid’ vandaan?↩︎

 3. niet ‘omwille van’ (NBV21), er staat gewoon een genitivus↩︎

 4. de NBV21 voegt onnodig verduidelijkend toe ‘die afkomstig bent van’↩︎

 5. ontbreekt in NBV21↩︎

 6. ‘oikonomia’, zo ook in vs. 9; de NBV21 parafraseert↩︎

 7. NBV21 ‘met het oog op’↩︎

 8. zo NBV21↩︎

 9. NBV21 onjuist ‘onthuld’, daar heeft het bijbelgrieks een ander woord voor↩︎

 10. NBV21 ‘mensen’ – jammer↩︎

 11. de NBV21 perkt ten onrechte in tot ‘mensen uit andere volken’↩︎

 12. het 3-malige ‘mede’ verdwijnt in de NBV21↩︎

 13. zo NB; NBV21 ‘door’?↩︎

 14. ontbreekt in de NBV21↩︎

 15. NBV21 ‘verkondigen’, daardoor mist het woord evangelie↩︎

 16. ‘ondoorgrondelijk’ (NBV21, NB) is toch iets anders; het Gr. grondwoord ‘ichneuoo’ geeft aan dat je iets opspoort, en dat kan met deze rijkdom kennelijk niet, en misschien kan doorgronden wel…↩︎

 17. niet ‘schepper’(NBV21), er staat een werkwoord, is actiever↩︎

 18. zo NBV21↩︎

 19. zo NBV↩︎

 20. mist in NB↩︎

 21. NBV21 ‘door onze eenheid met hem’↩︎

 22. ‘tot God’ vult de NBV21 aan↩︎

 23. NB en NBV gebruiken het woord ‘vertrouwen’↩︎

 24. of: het (niet ‘ons’ [NBV21] geloof in hem↩︎

Scroll naar boven