1 Petrus 1,1-9

 


Petrus aan de uitgekozenen

Petrus verbindt zich met zijn hoorders door Jezus Christus de Heer

1
Van Petrus, apostel van Jezus Christus,
aan de uitgekozenen,
ballingen in de verstrooiing van Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bytinië,
2
volgens de voorkennis van God de Vader
en in de heiliging door de Geest
uitgekozen1 om gehoor te geven2
en met het bloed van Jezus Christus besprenkeld te worden:
genade en vrede – moge die voor jullie overvloedig zijn!
 
3
Gezegend3 de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.
In zijn grote bewogenheid heeft Hij ons opnieuw geboren laten worden4,
tot een levende hoop —
door de opstanding van Jezus Christus,
uit de doden vandaan5 ;
4
tot een onvergankelijk, onbesmeurd6 en onverwelkelijk7 erfdeel8,
dat in de hemelen wordt bewaard voor jullie
5
die in Gods kracht geborgen zijn, door het geloof9 ;
tot een redding
die gereed is om onthuld te worden in de uiterste tijd.
 
6
Verheug je daarover10,
ook als je nog een korte tijd – als het moet – bedroefd wordt
in allerlei beproevingen —
7
opdat de loutering van je geloof
— die is veel eervoller11 dan goud dat vergaat,
wanneer het door vuur wordt gelouterd12
blijkt te zijn tot13 lof en heerlijkheid en eer
bij de onthulling van Jezus Christus14 .
 
8
Hem hebben jullie lief,
zonder hem te hebben gezien;
in hem geloven jullie,
zonder hem nu te zien –
en je verheugt je
met een onuitsprekelijke, verheerlijkte15 blijdschap,
9
nu je het einddoel van je geloven krijgt:
de redding van zielen16 !
 

Noten

 1. de NB verplaatst ‘uitgekozenen’ uit vs. 1 hierheen en verbindt dat aan het gehoor geven, ik volg dat door het woord hier te herhalen; NBV vertaalt met een te groot woord: ‘voorbestemd’↩︎

 2. NBV: ‘gehoorzaam te zijn’, heeft net een andere klank↩︎

 3. NBV helaas ‘geprezen’, verliest het Tenach-woord er achter↩︎

 4. dan volgt 3 x ‘tot’, vandaar de geleding↩︎

 5. de NBV ziet het meervoud over het hoofd, dan wordt opstanding iets anders↩︎

 6. zo NB↩︎

 7. zo NB↩︎

 8. woord uit Tenach, concreet, gericht op de economie van het ontvangen van het land / de aarde↩︎

 9. NBV: ‘omdat u gelooft’, is toch wat anders…↩︎

 10. NB ‘Daarom kunt ge jubelen’↩︎

 11. zo NB↩︎

 12. de NBV mist het verband met het toetsen van het geloof↩︎

 13. lett. ‘bevonden wordt tot…’; NBV ‘verwerft u’, is te activistisch↩︎

 14. de NBV maakt dit actief: ‘wanneer Jezus Christus zich zal openbaren’↩︎

 15. hoe komt de NBV er in hemelsnaam bij om hier te vertalen ‘hemelse’? als de schrijver dat had willen zeggen had hij dat wel geschreven!↩︎

 16. de NBV voegt ‘uw’ toe, en laat ‘zielen’ weg, verliest zo de breedheid en het geheim↩︎

Scroll naar boven