Lucas 14,25-35

 


De radicaliteit van de navolging volgt om een doordachte afweging

25
Er trokken vele1 menigten met hem2 mee.
Hij wendde zich om3
en zei tot hen4 :
26
Als iemand bij mij komt5
en niet haat6 zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zussen,
ja zelfs zijn eigen7 ziel8,
dan kan die niet mijn leerling zijn.
27
Wie niet zijn eigen kruis draagt
en achter mij komt9,
kan niet mijn leerling zijn.
28
Want wie van jullie die een toren wil bouwen
gaat niet eerst zitten10 om de kosten te berekenen,
of11 hij wel genoeg heeft om het af te maken12 ?
29
Als hij het fundament gelegd heeft
en niet in staat is het te voltooien,
zullen allen13 die dat zien beginnen hem te bespotten
30
en zeggen:
Die mens14 begon te bouwen,
maar was niet in staat het te voltooien15 !
31
Of welke koning die eropuit trekt om een andere koning te treffen16
om oorlog te voeren,
zal niet eerst gaan zitten17 om te beraadslagen18
of hij in staat is om met tienduizend19 iemand te weerstaan20
die met twintigduizend op hem afkomt?
32
Zo niet,
dan stuurt hij, wanneer hij nog ver weg is21,
een delegatie22 om te vragen wat tot vrede leidt23 .
33
Zo geldt dus ook voor ieder24 van jullie:
wie geen afstand doet van alles wat hemzelf toebehoort,
kan mijn leerling niet zijn.
34
Zout is dan wel iets goeds,
maar als ook het zout flauw wordt25,
waarmee kan het dan gekruid worden26 ?
35
Noch voor het land27 noch voor de mestvaalt28 is het geschikt,
ze gooien het weg naar buiten.
Wie oren heeft om te horen, moet horen29 !’
 

Noten

 1. geen ‘grote’ (NBV), het zijn er ‘vele’; geeft toch een andere uitstraling↩︎

 2. Lucas zegt hier niet ‘Jezus’, zoals de NBV vertaalt; heeft dat een reden? Die vraag moet gesteld kunnen worden↩︎

 3. er zit iets van omkeer in, meer dan in het wat ambtelijke ‘wendde zich tot’ (NBV)↩︎

 4. verdwenen in de NBV, maar hier richt Jezus zich tot een andere ‘doelgroep’ dan in het voorafgaande↩︎

 5. waar haalt de NBV ‘volgt’ vandaan? Niet alles op een grote parafraserende hoop gooien…↩︎

 6. laat ik bewust vooraan staan, om het sterke van dit woord te benadrukken; de NBV durft het woord niet aan, vertaalt ‘breekt met’, is een verzwakte parafrase↩︎

 7. met nadruk↩︎

 8. zegt toch meer dan ‘leven’ (NBV)↩︎

 9. de NBV verzint weer slordig / onverschillig: ‘op mijn weg volgt’↩︎

 10. verdwenen in de NBV↩︎

 11. NBV vult aan ‘om te zien of…’↩︎

 12. het gaat juist om het ‘afmaken’, niet om de ‘bouw’ (NBV)↩︎

 13. meervoud, is sterker dan ‘iedereen’ (NBV)↩︎

 14. waarom maakt de NBV hier een man van? Is seksistisch↩︎

 15. zelfde woord als in vs. 29, NBV vertaalt ‘afmaken’↩︎

 16. verdwenen in de NBV↩︎

 17. weer verdwenen in de NBV↩︎

 18. de NBV voegt toe ‘bij zichzelf’; zou zo’n koning geen dienaren hebben?↩︎

 19. NBV voegt ‘man’ toe, is begrijpelijk voor gangbare oorlogsverslaggeving↩︎

 20. NBV neutraal ‘optrekken’, terwijl het gaat om de botsing↩︎

 21. NBV omslachtig ‘wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn’↩︎

 22. functioneel woord, geen persoon, zoals NBV ‘gezant’↩︎

 23. NBV ‘de voorwaarden voor vrede’ riekt naar onderwerping, ‘wat tot vrede leidt’ is uit op gelijkwaardig onderhandelen↩︎

 24. verdwenen in de NBV↩︎

 25. NBV ‘zijn smaak verliest’ is abstracter↩︎

 26. NBV ‘hoe kunnen we…’? waar komt die 1e persoon opeens vandaan↩︎

 27. is een fundamenteel bijbels woord, meer zeggend dan ‘grond’ (NBV)↩︎

 28. de NBV ziet over het hoofd dat het zout dan zelfs niet meer op de mestvaalt past↩︎

 29. de NBV wisselt ‘horen’ en ‘luisteren’, daardoor verliest de uitspraak aan kracht↩︎

Scroll naar boven