Lucas 2,1-20

 


En het geschiedde — een woord, een daad, een gebeuren.

Lucas 2, 1-20

1
Het geschiedde1 in die dagen2 :
2
Die inschrijving geschiedde4 voor het eerst
3
En zij gingen allen5 op reis
4
Ook Josef trok op,
5
om zich te laten inschrijven samen met Maria
 
8
Het geschiedde,
7
en zij baarde haar zoon, de eerstgeborene,
8
En er waren herders in dat gebied,
9
En10 een engel van JHWH11 stond bij hen
10
Toen zei de engel tegen hen:
Vrees niet!,
want ziedaar:
ik heb een goed bericht14 voor jullie:
grote blijdschap!, die er zal zijn15 voor heel16 het volk:
11
heden is voor jullie geboren een bevrijder,
degene die is Christus de Heer,
in de stad van David.
12
En dit is voor jullie het teken:
jullie zullen een kind vinden,
omwikkeld en liggend in een voerbak.
13
En plotseling geschiedde17 het:
14
Eer in de hoogste aan God,
en op aarde vrede
bij18 mensen in wie Hij behagen heeft!19
 
15
En het geschiedde,
Laten wij nu doorgaan21 tot aan Bethlehem
en zien22 het woord23 dat geschied24 is,
dat JHWH ons bekend heeft gemaakt!
16
En zij gingen haastig
17
En toen zij het gezien hadden
18
En allen26 die het hoorden verwonderden zich
19
Maar Maria bewaarde al27 deze woorden samen,
20
En de herders keerden terug,
 

Noten

 1. bewust hebraïserend, vertaling van `wajehi´, als uitdrukking daarvan dat JHWH geschiedenis aan het maken is; het woord structureert deze pericoop (1-5, 6-14, 15-20); je kunt niet net doen alsof het er niet staat, zoals de NBV doet↩︎

 2. de NBV wil de bijbelse aanduiding `dagen´ niet kennen, alleen het heidense `tijd´↩︎

 3. rake vertaling van de NBV↩︎

 4. weer dit woord!↩︎

 5. is omvangrijker dan `iedereen´ (NBV)↩︎

 6. waarom `plaats´? (NBV); in 11 vertaalt die wel `stad´↩︎

 7. dit geladen woord ontbreekt helaas in de NBV↩︎

 8. goede greep van de NBV, beter dan het nostalgische woord `kribbe´↩︎

 9. `herberg´ is weer onnodig nostalgisch; zie ook de samenhang met 22, 11↩︎

 10. de NBV verzint `opeens´ erbij↩︎

 11. ik volg de Septuagint, waar `kurios´ de vertaling is van het hebreeuwse tetragrammeton↩︎

 12. hetzelfde woord als in de engelenzang↩︎

 13. `zodat ze hevig schrokken´ (NBV) is toch wel erg mager; het woord `vrees´ ook in 10↩︎

 14. `evangelie´↩︎

 15. hier heeft de NBV opeens `vervullen´, dat is een vervuilende vertaling…↩︎

 16. weer `allen´, als in 3↩︎

 17. weer dat woord!↩︎

 18. is iets anders dan `voor´ (NBV): deze vrede is niet zozeer voor ons bestemd, maar bedoeld om ermee te werken↩︎

 19. als Lucas `liefheeft´ (NBV) bedoeld had, had hij dat wel geschreven↩︎

 20. opeens duikt nu het woord `lalein´ 4 x op↩︎

 21. opvallend woord, ook opvallend vertalen↩︎

 22. de NBV verzint er `met eigen ogen´ bij↩︎

 23. staat er uitdrukkelijk, de `dabar´, woord/daad, wel laten klinken; staat ook in 17↩︎

 24. weer dat woord!, laat de NBV nu ook klinken↩︎

 25. er staat omspelend `peri´↩︎

 26. weer, als in 3 en 10↩︎

 27. als in 3, 10 en 18↩︎

 28. zelfde woord als in 9 en 14↩︎

 29. zoals de engelen in 13↩︎

 30. als in 3, 10, 18 en 19↩︎

Scroll naar boven