Het nieuwe leven

Vertaling

5
Maak ze dan dood1, je onderdelen die aan de aarde vastzitten2 :
hoererij3, onzuiverheid4, hartstocht, boze5 begeerte,
en de hebzucht die het dienen van afgoden6 is;
6
hierdoor komt de woede van God!
7
Daarin hebben jullie ook rondgetrokken7,
ooit, toen jullie daarin leefden —
8
maar nu leggen ook jullie8 dit alles9 weg:
woede, drift, boosaardigheid,
laster en vuile praat uit je mond10 .
9
Lieg niet tegen elkaar,
nu je de oude mens met zijn praktijken hebt uitgetrokken
10
en de nieuwe hebt aangetrokken
die wordt vernieuwd tot hij het beeld doet kennen
van wie hem geschapen heeft,
11
en daarin is11 geen Griek en Jood,
besnijdenis en voorhuid,
barbaar, Skyth, slaaf, vrije,
maar alles en in allen is Christus.
12
Trek dus aan —
als heilige en geliefde uitgekozenen van God —
een barmhartig innerlijk12, goedheid, nederige gezindheid13,
zachtmoedigheid en geduld,
13
waarmee jullie elkaar verdragen en genade schenken14
als iemand tegen iemand een grief heeft;
zoals ook de Heer jullie genade schonk, net zo jullie ook.
14
En bij dit alles15 de liefde,
die samenbindt en zo voltooit16 .
15
En laat de vrede van de Christus beslissend17 zijn in je harten,
daartoe zijn jullie ook geroepen in het ene lichaam,
en wees dankbaar.
16
Laat het woord18 van de Christus rijkelijk in je wonen,
waarbij je elkaar in alle wijsheid onderricht en waarschuwt19,
met psalmen, hymnen en geestrijke20 gezangen, in genade,
zingend in je harten voor God.
17
En alles wat jullie doen in woord of in werk —
laat dat alles zijn in naam van de Heer Jezus,
terwijl je God de Vader dankt door hem.

Noten

 1. ik probeer zo de heftigheid van de briefschrijver te laten doorklinken; NBV `laat afsterven´↩︎
 2. NBV vlak `wat aards is´↩︎
 3. NBV `ontucht´, verliest de verbinding met het OT-ische begrip↩︎
 4. waar haalt de NBV `zedeloosheid´ vandaan?↩︎
 5. waar haalt de NBV `lage´ vandaan?↩︎
 6. meer dan afgoderij (NB, NBV), het gaat om de dienst aan afgodenbeelden↩︎
 7. `wandelen´ (NB) al te archaïsch↩︎
 8. grote nadruk, met `nuni´ en uitdrukkelijk `jullie´↩︎
 9. de NBV haalt `wat slecht is´ uit het nu volgende rijtje naar voren — waarom?↩︎
 10. waar is de mond in de NBV gebleven?↩︎
 11. `geen sprake´ vult de NBV aan, is wel verleidelijk, maar de brief gaat verder: Griek en Jood zijn er niet meer als zodanig↩︎
 12. zo NB; NBV `innig medeleven´↩︎
 13. meer dan `nederigheid´ (NB) en `bescheidenheid´ (NBV)↩︎
 14. NBV `vergeven´, daar heeft het bijbelgrieks een ander woord voor, en het is jammer dat de connotatie `genade´ wegvalt↩︎
 15. NBV `bovenal´↩︎
 16. `volmaakt´ (NB, NBV) is erg absoluut, klinkt onhaalbaar; lett. `de band van de voltooiing´↩︎
 17. specifieker dan `heersen´ (NB, NBV)↩︎
 18. NBV haalt met `de woorden´ de kracht van het beslissende woord weg↩︎
 19. beter dan het archaÄ«sche `vermanen´(NB en NBV)↩︎
 20. zegt meer dan het afgesleten `geestelijke´; NBV: `die de Geest u vol genade ingeeft´↩︎
Scroll naar boven