Handelingen 2,1-13

Vertaling

1
En toen de dag van de vijftigste in alle volheid1 was aangebroken2
waren ze allemaal bij elkaar op dezelfde plaats3 .
2
En het geschiedde4 plotseling:
vanuit de hemel een ruisen als van een geweldige gedreven adem
en die maakte het hele huis vol waar zij gezeten waren,
3
en er werden voor hen zichtbaar
tongen die zich verdeelden — als van vuur –
en het zette5 zich op een eenieder van hen,
4
en ze werden allemaal volgemaakt met heilige geestesadem6
en zij begonnen te spreken met andere tongen —
zoals die geestesadem het hun gaf om uit te roepen7 .
 
5
En er waren naar Jeruzalem toe wonende Joden —
vrome mannen8 van alle volken onder de hemel9 .
6
Toen die stem geschiedde
kwam die menigte10 samen en werd door elkaar geschud,
want zij hoorden eenieder hen11 spreken in hun12 eigen taal.
7
Zij waren buiten zichzelf en verwonderd,
ze zeiden:
Zie toch:
zijn dezen die daar spreken niet allemaal Galileeërs?
8
En wij
— hoe kan het dat wij hen horen
ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn?!
9
Parthen, Meden, Elamieten,
bewoners van Mesopotamië, Judea en ook Kappadocië, Pontus en Asia,
10
Frygië en ook Pamfylië,
Egypte en de gebieden van Libië omlaag naar Cyrene,
en de hier verblijvende Romeinen13,
11
Joden en ook bekeerlingen,
Kretenzers en Arabieren —
wij horen hen in onze eigen tongval spreken
van de grote daden van God!
12
En ze waren allemaal14 buiten zichzelf en wisten geen uitweg,
de één zei tegen de ander:
Wat mag dit zijn?!
13
Maar anderen zeiden spottend:
Ze zijn volgegoten met zoetigheid!15

Noten

 1. de NBV laat het herhaalde `vol´ hier weg↩︎
 2. Lucas herinnert met dit woord ongetwijfeld aan Jezus´ opgang naar Jeruzalem (Luc. 9,51)↩︎
 3. in de grondtekst van de NBV ontbreekt kennelijk ἐπὶ τὸ αὐτό↩︎
 4. de NBV wil weer niet van `geschieden´ weten↩︎
 5. enkelvoud, heel wonderlijk↩︎
 6. zonder lidwoord↩︎
 7. in de grondtekst van het NBV ontbreekt kennelijk ἀποφθέγγομαι↩︎
 8. weggemoffeld in de NBV, misschien wel terecht↩︎
 9. de NBV ruilt de hemel in voor de aarde, alsof het om geografie gaat; doodzonde↩︎
 10. verdwenen in de NBV↩︎
 11. in de NBV onnodig ingevuld↩︎
 12. meervoud↩︎
 13. de NBV legt uit dat het hier om Joden gaat↩︎
 14. weggelaten in NBV, terwijl de herhaling van dit woord zo krachtig en fundamenteel is↩︎
 15. onnodig plat in NBV: `ze zullen wel dronken zijn´↩︎
Scroll naar boven