Efeziërs 3,1-12

Vertaling

Efeziers 3,1-12
 
1
Dankzij deze genade1
ben ik, Paulus, de gevangene van2 de Messias, van Jezus,
voor jullie, de volken –
2
als jullie tenminste gehoord hebben
van het beheer3 van Gods genade
dat mij voor jullie gegeven is.
3
Volgens een openbaring
is aan mij het geheimenis bekend gemaakt4,
zoals ik eerder in het kort al schreef.
4
Daaraan kunnen jullie, dit lezend,
mijn inzicht opmerken
in het geheimenis van de Messias.
5
In andere generaties
is dat niet zo bekend gemaakt5 aan de mensenkinderen,
zoals het nu geopenbaard is
aan zijn heilige apostelen en profeten,
in de Geest:
6
dat de volken mede-erfgenamen zijn,
mede-lichaam, mede-deelhebbers
aan de toezegging in Messias Jezus,
door het evangelie.
7
Daarvan ben ik een dienaar geworden,
ten gevolge van6 de gave van Gods genade
die mij gegeven is
ten gevolge van het inwerken van zijn kracht.
 
8
Aan mij,
de minste van alle heiligen,
is deze genade gegeven:
om aan de volken het evangelie te brengen7
van de onnaspeurlijke8 rijkdom van de Messias;
9
en om aan het licht te brengen
hoe het beheer is van het geheimenis
dat verborgen was vanaf de eeuwigheden
in God die alles geschapen9 heeft –
10
opdat nu aan de overheden en de machthebbers in de hemelsferen10
de veelkleurige wijsheid van God bekend zou worden door de gemeente,
11
volgens het voornemen11 van eeuwigheden her
dat hij verwezenlijkt12 heeft in Messias Jezus onze heer13 .
12
Door hem hebben wij de vrijmoedige toegang14,
in volle overtuiging15 vanwege het16 geloof in hem.

Noten

 1. de gangbare uitdrukking waarin ‘charin’ afgezwakt is tot ’ten gunste van’ heb ik hier bewust weer teruggevoerd naar het grondwoord ‘charis’, ‘genade’, omdat dat woord in het vorige hoofdstuk en in het vervolg zo’n grote fundamentele rol speelt↩︎
 2. niet `omwille van´ (NBV), er staat gewoon een genitivus↩︎
 3. οἰκονομία, zo ook in vs. 9; de NBV parafraseert↩︎
 4. niet `onthuld´ (NBV)↩︎
 5. NBV weer onjuist `onthuld´↩︎
 6. zo NB↩︎
 7. NBV `verkondigen´, mist het evangelie↩︎
 8. `ondoorgrondelijk´ (NBV, NB) is toch iets anders; het Griekse kernwoord ἀνεξιχνίαστος geeft aan dat je iets opspoort, en dat kan met deze rijkdom dus niet, doorgronden misschien wel↩︎
 9. niet `schepper´(NBV), er staat een werkwoord, is actiever↩︎
 10. zo NBV↩︎
 11. NBV `plan´↩︎
 12. zo NBV↩︎
 13. mist in NB↩︎
 14. `tot God´ vult de NBV aan↩︎
 15. NB en NBV `vol vertrouwen´↩︎
 16. niet `ons´ (NBV)↩︎
Scroll naar boven