Handelingen 5,12-26

Vertaling

12
Door de handen van de apostelen1 geschiedden er veel tekens2 en wonderen onder het volk.
En ze waren allen eensgezind samen in de zuilengang van Salomo,
13
maar van de overigen durfde niemand zich aan hen te hechten;
het volk echter maakte hen groot!3
14
Meer en meer werden er toegevoegd4
die geloofden in de Heer,
menigten mannen zowel als vrouwen,
15
zodat ze zelfs de krachtelozen uitdroegen de straten op
en op draagbaren en bedden legden,
zodat als Petrus langskwam ook maar zijn schaduw één van hen zou overschaduwen…
16
En ook kwam de menigte van de steden rondom in Jerusalem samen;
ze droegen krachtelozen mee en door onreine geesten gekwelden,
en die werden allen genezen.
 
17
Maar toen stond de hogepriester op5
en allen die met hem waren – dat was de partij van de Sadduceeën -,
ze werden vervuld van jalouzie,
18
en ze sloegen de handen6 aan de apostelen
en zetten hen publiekelijk in bewaring7 .
19
Maar een engel van de Heer opende gedurende de nacht de deuren van de bewaking
en leidde hen eruit,
en hij zei:
20
Ga heen,
ga staan
en spreek in de tempel tot het volk alle woorden van dit leven.”
21
Ze hoorden er naar
en gingen tegen de morgen de tempel in
en gaven onderricht.
Toen de hogepriester aankwam en die met hem waren8,
riepen ze het Sanhedrin samen
en heel de ouderenraad van de kinderen van Israel
en ze zonden sommigen naar de gevangenis
om hen voor te leiden.
22
Maar toen de dienaren aankwamen
vonden ze hen niet in de bewaakte ruimte.
Ze keerden terug
en meldden het,
23
ze zeiden:
We vonden de gevangenis gesloten in alle veiligheid
en de bewakers staande bij de deuren,
maar toen we die open maakten
vonden we niemand daar binnen!
24
Zodra dat ze deze woorden hoorden
-= de bevelhebber9 van de tempel en de hogepriesters10
raakten ze hierover in verlegenheid
wat er geschied zou zijn.
25
Toen kwam er iemand aan
en die meldde:
Zie,
de mannen die u in bewaking gezet hebt
zijn in de tempel,
en ze staan11 daar
en geven het volk onderricht!
26
Toen ging de bevelhebber weg met de dienaren
en bracht hen op,
maar niet met geweld,
want de vreesden het volk –
ze wilden niet gestenigd worden…
 

Noten

 1. de NBV laat ‘de handen’ weg en maakt ten onrechte de apostelen tot actoren van de tekens en wonderen↩︎
 2. de Naardense bijbel heeft i.p.v. ‘tekens’ ‘taken’ (verschrijving?)↩︎
 3. of: ‘hield (had) hen hoog’↩︎
 4. de Willibrord-vertaling vertaalt ten onrechte actief ‘sloten zich mensen aan’↩︎
 5. de NBV laat het schrijnende woord ‘opstaan’ weg↩︎
 6. de NBV laat weer ‘de handen’ weg en verhindert de lezer een verbinding te leggen met de handen van de apostelen in vs. 12 (zo Ter Linden ‘Het verhaal gaat’, deel 6, blz. 111)↩︎
 7. zo W.A. Verheij ‘De Geest wijst wegen in de tijd’, eig.: ‘in volksbewaring’↩︎
 8. waar haalt de NBV de Sadduceeën vandaan?↩︎
 9. ‘hoofd’ (NBV) is te weinig voor ‘strategos’↩︎
 10. NBV ‘priesters’↩︎
 11. weggelaten door NBV, is toch wel een kenmerkend woord in deze passage↩︎
Scroll naar boven