Matteüs 22,1-14

Vertaling

Mattheüs 21, 45 – 22, 14
 
45
Toen de overpriesters en de Farizeeërs zijn gelijkenissen hoorden,
onderkenden zij dat hij over hén sprak;
46
en ze zochten ernaar hem te grijpen,
maar ze waren bevreesd voor de massa’s,
omdat die hem voor een profeet hielden…
1
En in reactie daarop sprak Jezus weer in gelijkenissen tegen hen,
hij zei:
2
Te vergelijken is het Koninkrijk der hemelen met een mens1, een
koning,
die een bruiloft aanrichtte voor zijn zoon.
3
En hij zond zijn dienaren uit
om hen die al geroepen2 waren (nu) naar de bruiloft te roepen –
en ze wilden niet komen…!
4
Weer zond hij andere dienaren uit,
hij zei:
Zeg tot wie geroepen zijn:
Zie, mijn maaltijd heb ik klaargezet,
mijn stieren en mestvee zijn geslacht:
alles is klaar! –
vooruit, naar de bruiloft!
5
Maar zij bekommerden zich er niet om,
ze gingen weg,
de één naar de eigen akker,
de ander naar zijn handel;
6
de overigen grepen zijn dienaren,
ze kleineerden en doodden hen…!
7
De koning werd woedend
en hij stuurde zijn legers,
hij roeide die moordenaars uit
en hun stad stak hij in brand.
8
Dan zegt hij tegen zijn dienaren:
De bruiloft is wel klaar,
maar de geroepenen waren het niet waard;
9
trek dus naar de eindpunten3 van de wegen,
en wie je maar vindt – roep die naar de bruiloft!
10
En ze gingen eropuit, die dienaren, de wegen op,
ze brachten allen4 die ze vonden samen,
kwaden zowel als goeden;
en de bruiloft raakte vol met hen die aanlagen!
11
Maar toen de koning binnengekomen was,
om hen die aanlagen te aanschouwen,
zag hij daar een mens
die niet gekleed was in een bruiloftskleed…,
12
en hij zegt tegen hem:
Vriend, hoe ben je hier binnengekomen,
terwijl je geen bruiloftskleed hebt?!
En hij verstomde…
13
Toen zei de koning tegen de dienaren:
Bind hem aan handen en voeten,
gooi hem eruit, de buitenste duisternis in!
Daar zal het gehuil zijn en het knarsen van de tanden…
14
Want velen zijn het die geroepen zijn,
maar er zijn5 weinigen uitgekozen6 …!
 

Noten

  1. ten onrechte weggelaten in Willibrord-vertaling en NBV↩︎
  2. het herhaalde woord ‘roepen’ is opvallend; ik laat dat directe woord graag staan↩︎
  3. zo Bauer en Nielsen↩︎
  4. en niet ‘zoveel mogelijk’! (NBV)↩︎
  5. de NBV voegt hier ten onrechte ‘slechts’ in↩︎
  6. jammer dat de NBV hier vasthoudt aan het ouderwetse en misverstand wekkende woord ‘uitverkoren’↩︎
Scroll naar boven