Gemeente-leven na Pasen

Vertaling

12
Door de handen1 van de apostelen geschiedden er veel tekenen2 en wonderen onder het volk.
En ze waren allen eensgezind samen in de zuilengang van Salomo,
13
maar van de overigen durfde niemand zich aan hen te hechten;
het volk echter maakte hen groot3 !
14
Meer en meer werden er toegevoegd4 die geloofden in de Heer,
menigten mannen zowel als vrouwen,
15
zodat ze zelfs de krachtelozen uitdroegen de straten op
en op draagbaren en bedden legden,
zodat als Petrus langskwam ook maar zijn schaduw één van hen zou =overschaduwen…
16
En ook kwam de menigte van de steden rondom in Jerusalem samen;
ze droegen krachtelozen mee en door onreine geesten gekwelden,
en die werden allen genezen.
 
17
Maar toen stond de hogepriester op5
en allen die met hem waren – dat was de partij van de Sadduceeën -,
ze werden vervuld van jalouzie
18
en ze sloegen de handen6 aan de apostelen
en zetten hen publiekelijk7 in bewaring.
19
Maar een engel van de Heer opende gedurende de nacht de deuren van de bewaking
en leidde hen eruit,
en hij zei:
20
“Ga heen,
ga staan en spreek in de tempel tot het volk alle woorden van dit leven.”

Noten

  1. de NBV laat ‘de handen’ weg en maakt ten onrechte de apostelen tot actoren van de tekens en wonderen.↩︎
  2. de Naardense bijbel heeft i.p.v. ‘tekens’ ‘taken’ (verschrijving?)↩︎
  3. of: ‘hield (had) hen hoog’↩︎
  4. de Willibrord-vertaling vertaalt ten onrechte actief ‘sloten zich mensen aan’↩︎
  5. de NBV laat het schrijnende woord ‘opstaan’ weg↩︎
  6. de NBV laat weer ‘de handen’ weg en verhindert de lezer een verbinding te leggen met de handen van de apostelen in vs. 12 (zo Ter Linden ‘Het verhaal gaat’, deel 6, blz. 111)↩︎
  7. ‘publiekelijk in bewaring; – zo W.A. Verheij ‘De Geest wijst wegen in de tijd’, eig.: ‘in volksbewaring’↩︎
Scroll naar boven