Ezechiël 37,1-14

Vertaling

1
De hand van JHWH kwam over mij.
Hij deed mij in de geest naar buiten gaan
en zette mij neer in het midden van een dal.
Dat was vol beenderen.
2
Hij deed mij daaromheen voorbijtrekken
en zie: er waren zeer velen op het oppervlak van het dal.
En zie: ze waren zeer verdord.
3
Hij zei tot mij:
Mensenzoon, kunnen deze beenderen [weer] leven?
Ik zei:
Heer JHWH, U weet het.
4
Hij zei tot mij:
Profeteer over deze beenderen en zeg tot hen:
`Jullie dorre beenderen, hoor het woord van JHWH.
5
Zo spreekt de Heer JHWH tot deze beenderen:
Zie, ik breng [levens] geest in jullie
en jullie zullen [weer] leven.
6
Ik leg spieren op jullie,
laat vlees over jullie heen groeien
en bedek jullie met huid.
[Levens] geest geef ik in jullie
en jullie zullen [weer] leven
en weten dat ik JHWH ben.´
 
7
Ik profeteerde zoals mij geboden was
en zodra ik geprofeteerd had er kwam er een geluid
en zie, een aardbeving.
En de beenderen kwamen naar elkaar toe,
been aan been.
8
Ik zag
en zie, er [kwamen] spieren op,
met vlees eroverheen
en huid bedekte hen.
Maar [levens] geest was er niet in hen.1
 
9
Hij zei tot mij:
Profeteer tot de geest,
profeteer, mensenzoon,
en zeg tot de geest:
Zo zegt de Heer JHWH:
Kom van de vier windrichtingen van de geest, o geest
en blaas in deze gedoden,
dat ze [weer] leven!
10
Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had,
de geest kwam in hen,
ze leefden
en gingen op hun voeten staan,
een zeer grote macht.
 
11
Hij zei tot mij:
Mensenzoon,
deze beenderen zijn heel huize Israël.
Zie, zij zeggen:
`Onze beenderen zijn verdord,
en onze hoop is verloren.
Het is met ons gedaan!´
12
Daarom, profeteer en zeg tot hen:
`Zo zegt de Heer JHWH:
Zie, ik open jullie graven
ik doe jullie omhoogkomen uit jullie graven, mijn volk,
en laat jullie naar Israëls grond komen.
13
Dan zullen jullie weten dat ik JHWH ben,
als ik jullie graven open
en jullie omhoog doe komen uit jullie graven, mijn volk.
14
Ik zal in jullie mijn [levens] geest geven,
en jullie zullen leven.
Ik zal jullie rust verschaffen op jullie grond.
Dan zullen jullie weten
dat ik, JHWH, heb gesproken en het zal doen
— uitspraak van JHWH.´2

Noten

  1. NBG-1951 heeft hier: …was er nog niet in hen en maakt mijns inziens dezelfde fout als de NBV in Genesis 1:2 met `de aarde was nog …↩︎
  2. dit is een bewerking van een vertaling van het Amstelpreekteam↩︎
Scroll naar boven