Marcus 9,2-10

Inleiding

De transfiguratie van Jezus bevindt zich bij Marcus in het centrum van zijn evangelie, na de belijdenis van Petrus: U bent de Christus! (Mc. 8:29) en tussen de eerste en de tweede aankondiging door Jezus van zijn lijdensweg. De verwijzing naar de opstanding is onmiskenbaar (zie v.9-10), ja deze perikoop biedt aan visuele opstandingselementen meer dan Mc.16.

Vertaling

2
Zes dagen daarna, neemt Jezus Petrus bij zich,
evenals Jacobus en Johannes,
en voert hij hen een hoge berg op1,
in afzondering, zij alleen.
3
En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd2,
zijn kleren werden blinkend helder3 wit,
wat op aarde geen bleker4 zo wit kan maken.
4
En aan hen verscheen5 Elia mét Mozes,
die in gesprek met Jezus waren.
 
5
Petrus reageerde en zegt tot Jezus:
‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn,
laten wij drie tenten maken,
één voor u, één voor Mozes en één voor Elia.’
6
Want hij wist niet hoe te reageren.
Want zij waren heel erg bevreesd geworden.
7
En er kwam een wolk,
die hen overschaduwde6,
en er kwam7 een stem uit de wolk8:
‘Deze is mijn zoon, de geliefde,
hem moeten jullie horen’.9
8
En plotseling, terwijl zij om zich heen keken,
zagen zij niemand meer,
maar alleen10 Jezus was tussen hen.
 
9
En terwijl zij van de berg afdaalden,
gebood hij hen,
dat zij niemand zouden vertellen,
wat zij hadden gezien,
niet dan wanneer de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan.
10
En dit woord onthielden11 ze
en ze discussieerden12 met elkaar wat dat is:
uit de doden opstaan.

Noten

 1. Het ww anapherein = ook: opdragen, offeren↩︎
 2. Metamorphomai — van gedaante veranderen↩︎
 3. lian= zeer↩︎
 4. gnapheus = wolkammer, volder↩︎
 5. De Griekse tekst heeft hier een enkelvoud als zijn Mozes en Elia één verschijning.↩︎
 6. Sjechina, LXX: Ex. 40:35; Ps. 91:4 en Ps. 140:8↩︎
 7. Driemaal wordt het ww gignomai hier kort achter elkaar gebruikt.↩︎
 8. Vgl. Exodus 24:16↩︎
 9. Vgl. Mc. 1:11, daar alleen hoorbaar voor Jezus zelf.↩︎
 10. Is het herhaalde ‘monos’ van vers 2 en 8 ook bedoeld als verwijzing naar de ENIGE vgl. Dt 32:12 ; Ook van Mozes in Ex. 24:2↩︎
 11. Kratein = vasthouden, aangrijpen.↩︎
 12. Kan ook betekenen: onderzoeken of redetwisten.↩︎
Scroll naar boven