Marcus 1,39-45

Vertaling

39
En terwijl hij (Jezus) verkondigde, ging hij naar hun synagogen
in heel Galilea, en de demonen dreef hij uit.1
40
Ook komt2 er een melaatse naar hem toe,
die hem een verzoek doet,
(en terwijl hij op zijn knieën valt3),
zegt hij hem:
‘Als u het zou willen,
voor u is het mogelijk mij rein te maken!’4
41
En met erbarmen5 bewogen,
de hand uitstrekkend,
raakte hij hem aan,
en zegt hij hem:
‘Ik wil, word rein!’
42
Direct ging de melaatsheid van hem weg
en was hij rein geworden.
43
En briesend6 tegen hem uitvarend,
dreef hij hem direct uit7,
44
en zegt hij hem:
‘Pas op,
dat je niemand iets zegt,
maar ga heen, toon je aan de priester
en breng het offer voor je reiniging,
dat Mozes voorgeschreven heeft, hun tot bewijs.’
45
Echter toen hij wegging, begon hij
meer en meer te verkondigen,
en het woord te verspreiden,
zodat het voor hem niet meer mogelijk was
om openlijk een stad binnen te gaan8,
maar hij bevond zich buiten, op woest-eenzame9 plaatsen.

Noten

  1. Deze zin kan zowel de afsluiting van het voorafgaande als de opening van een nieuw gedeelte zijn.↩︎
  2. Door de wisseling van ww.vorm van aorist (39) naar presens (40) wordt het ‘kai’ m.i. geaccentueerd: Ook….↩︎
  3. Deze zin staat tussen haken omdat deze woorden in sommige handschriften ontbreken.↩︎
  4. Het ’thelein’ en ‘dunasai’ keren ook terug in het gebed van Jezus in de Olijfhof: Mc. 14:36.↩︎
  5. Dit ‘splagchnitzesthai’ vinden we bij Mc. ook in 6:34; 8:2 en 9:22.↩︎
  6. Dit ww. ‘embrimaomai’ betekent oorspronkelijk ‘snuiven, briesen’ (van woede) en drukt heftige emotie uit.↩︎
  7. Hetzelfde ww als in v. 39: ‘ekballein’.↩︎
  8. Zie m.b.t. deze ‘rolwisseling’ (plaatsvervanging = katallagè) ook de aanwijzingen voor de reiniging van melaatsen in Lev. 14.↩︎
  9. Zie m.b.t. de ‘woest-eenzame plaatsen’ ook Mc. 1:35 en 6:31.↩︎
Scroll naar boven