Lucas 1,26-38

Inleiding

(1) Voor een beeldmeditatie over de annunciatie (Lucas 1,26-38) verwijs ik naar www.nicoriemersma.nl (blog 9 december 2018).

(2) Voor de plaats van Lucas 1,26-38 in de ouverture (1,5-2,52), zie Hoofdstuk 2 ‘De structuur van de ouverture: Lucas 1-2’, in: Nico Riemersma, Het Lucasevangelie onder de loep: Opbouw, stijl en theologie, Middelburg 2018, 37-49. Lucas 1,26-38 moet in parallellie met 1,5-25 gelezen worden.

(3) Lucas 1,26-17 (de bode wordt weggezonden naar … en tot ..) en 1,38c (de bode gaat weg) omramen het geheel. De binnenkomst (1,28-38) vormt het hart van de scène.

Vertaling

26
In de zesde maand nu werd de bode1 Gabriël van God weggezonden,
naar een stad in Galilea, met de naam Nazaret,
27
tot een jonge vrouw,
die verloofd was met een man, met de naam Jozef, uit het huis van David;
de naam van de jonge vrouw was Maria.
28
Toen hij bij haar naar binnen was gegaan,
zei hij:
Verblijd je,
jij begenadigde;
de Heer is met je.’
29
Zij geraakte geheel in beroering over dit woord
en overlegde wat dit voor een groet mocht zijn.
30
De bode zei haar:
‘Vrees niet, Maria,
want je hebt genade gevonden bij God.
31
En zie, je zult in de moederschoot zwanger worden en een zoon baren.
Je zult hem de naam Jezus geven.
32
Deze zal groot zijn.
Hij zal ‘zoon van de Allerhoogste’ genoemd worden.
Aan hem zal de Here God de troon van zijn vader David geven.
33
en hij zal koning zijn over het huis Jakob tot in eeuwigheid;
aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn.’
34
Maria dan zei tot de bode:
‘Hoe zal dit zijn,
daar ik geen kennis heb aan een man?’
35
De bode zei haar ten antwoord:
‘De Heilige Geest zal over je komen
en kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen.
36
Daarom ook zal het verwekte heilige ‘zoon van God’ genoemd worden.
En zie, Elisabeth, je verwante,
ook zij is zwanger geworden van een zoon, in haar ouderdom.
Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd;
37
omdat bij God geen enkel woord krachteloos zal zijn.’
38
Maria dan zei:
‘Zie de dienstmaagd van de Heer,
mij geschiede naar uw woord.’
En de bode ging van haar weg.

Noten

  1. Het woord ἄγγελος wordt gebruikt voor een menselijke bode (denk aan Johannes de Doper) en een goddelijke bode. Ik prefereer om in beide gevallen te vertalen met ‘bode’ of ‘boodschapper’.↩︎
Scroll naar boven