Nehemia 9,6-15

 


Voor een uitleg van Nehemia 9, zie Nico Riemersma, ‘Net zo trouw als Abraham: De plaats van Nehemia 10,1 [MT] in de context’, in: Kerk en Theologie 72/2 (2021), 170-182. Het artikel is ook te vinden op www.nicoriemersma.nl (blog 12 april 2021).

6
‘U bent hem, JHWH, U alleen.
U hebt de hemel gemaakt
de hoogste hemel en al zijn heer,
de aarde en al wat daarop is,
de zeeën en al wat daarin is.
U geeft hun allen het leven
het heer van de hemelen,
voor U buigt dat zich neer.
7
U bent hem: JHWH, de godheid die Abram hebt verkozen
die hem hebt doen uitgaan uit Ur der Chaldeeën
en die [hem] zijn naam heeft gegeven: Abraham,
8
U hebt zijn hart betrouwbaar voor u gevonden
om met hem de verbinding aan te gaan
om het land te geven van de Kanäaniet, de Hethiet, de Amoriet
de Perizziet, de Jebusiet en de Girgasiet
en om het te geven aan zijn nazaten.
U hebt uw woorden gestand gedaan,
want rechtvaardig bent U.
9
U hebt de ellende gezien van onze vaderen in Egypte
en hun geschreeuw hebt U gehoord bij de Rietzee.
10
U hebt tekenen en wonderen gesteld
tegenover farao, tegenover al zijn dienaren
en tegenover de gehele bevolking van zijn land,
want U wist dat zij boosaardige tegen hen optraden.
U hebt zich een naam gemaakt op deze dag,
11
de zee hebt U voor hen gespleten,
zodat ze doortrokken, door het midden van de zee, op het droge,
maar hun achtervolgers hebt U in de diepte gegooid
als een steen in krachtige wateren!
12
Met een wolkkolom hebt U hen overdag geleid
en met een vuurkolom ’s nachts
om voor hen de weg te verlichten
waarop ze gingen.
13
Op de berg Sinai bent U neergedaald
en U hebt met hen gesproken vanuit de hemel.
U hebt hun gegeven:
rechte rechtsregels, betrouwbare onderwijzingen en goede inzettingen en geboden.
14
Uw heilige sabbat hebt U hun bekendgemaakt.
Geboden, inzettingen en een onderwijzing hebt U hun geboden
door middel van uw dienaar Mozes.
15
Brood uit de hemel hebt U aan hen gegeven voor hun honger
en water uit de rots hebt U voor hen doen uitgaan voor hun dorst.
U hebt hun komst toegezegd
om het land te beërven
waarvan U uw hand hebt geheven om het hun te geven.’
Scroll naar boven