Matteüs 25,14-30

Inleiding

Met het oog op het afreizen en terugkomen van de Heerstelt Jezus zijn hoorders in deze gelijkenis voor de keuze om in te gaantot vreugde of het loon van de angst te ontvangen.

Vertaling

14
Want zó als een mens,
die naar het buitenland vertrekt,
riep hij de eigen knechten (slaven)
en leverde zijn bezittingen aan hen over1,
15
en hij gaf iemand2 vijf talenten,
en aan iemand twee
én aan iemand één,
ieder naar hun eigen vermogen (kunnen)3,
en hij vertrok naar het buitenland.
16
Direct ging hij die vijf talenten had ontvangen,
aan de slag (let. op reis),
werkte ermee4 en won er vijf andere bij5.
17
Op dezelfde wijze won die van de twee
er twee andere bij.
18
Echter die er één ontvangen had,
ging heen
en begroef het in de aarde
en verborg het zilver van zijn heer.
 
19
Na6 lange tijd komt de heer van deze knechten
en maakt hij de rekening met hen op.
20
En die vijf talenten ontving7,
kwam op hem toe8
en bood (nog)9 vijf andere talenten aan, zeggend:
Heer, vijf talenten hebt u mij overgeleverd10,
zie, (nog) vijf andere talenten heb ik gewonnen11.
21
De Heer, zei tot hem:
Prima, goede en getrouwe knecht,
over weinig was je getrouw,
over veel zal ik je aanstellen.
Ga binnen in de vreugde van je heer!
22
Die van de twee talenten kwam toe12 en zei:
Heer, twee talenten hebt u mij overgeleverd13,
zie, twee andere talenten heb ik gewonnen14.
Zijn heer zei tot hem:
23
Prima, goede en trouwe knecht:
over weinig was je getrouw,
over veel zal ik je aanstellen !
Ga binnen in de vreugde van je heer!
 
24
En ook die het éne talent ontvangen had,
kwam toe en zei:
Heer, ik wist dat u een hard mens bent,
om te oogsten waar u niet gezaaid hebt,
om samen te brengen, vanwaar u niet hebt uitgestrooid.
25
En omdat ik bevreesd (bang15) was,
ben ik heengegaan16
en heb uw talent verborgen in de aarde.
Zie, hier hebt u het uwe !
26
De heer antwoordde en zei tot hem:
Slechte en trage knecht,
je wist, dat ik oogst,
waar ik niet gezaaid heb,
en samenbreng vanwaar ik niet uitgestrooid heb.
27
Had je mijn zilver dan niet
bij de bankiers moeten uitzetten
en bij mijn komst
had ik het mijne met rente verworven?
28
Neem dan het talent van hem af
en geef het aan wie de tien talenten heeft.
29
Want aan ieder die heeft,
zal gegeven worden
en hij zal overvloedig worden17,
maar van wie niet heeft,
die zal, ook wat hij heeft,
ontnomen worden.
30
En werp de nutteloze knecht uit
in de buitenste duisternis,
daar zal het jammeren en tandenknarsen zijn.

Noten

 1. Liddell & Scott: give into anothers hands. Hoewel het waar is, dat in Matteüs de vertaling “overleveren” meestal goed is, zou ik hier vertalen: zijn eigen bezit(tingen) overhandigen/ toevertrouwen aan. Jezus’ boodschap wordt immers overgeleverd = toevertrouwd aan de handen van mensen.↩︎
 2. Nee, “de ene”, “de andere”, “de derde”↩︎
 3. Liddell & Scott: power, might, strength. Ik zou hier kiezen voor capaciteit, maar “kunnen” is ook goed. De eigenaar vertrouwt hun immers zijn eigen bezit toe, daarom is het logisch, dat hij in die daad meeweegt wat ieder aan kan.↩︎
 4. Hier staat ook nog ἐν αὐτοῖς. Nu betekent ἐργάζομαι werken, iets maken, ermee werken in de zin van handelen (to work at a trade or business). Ik zou dus liever een helderder betekenis hebben en dus vertalen: ermee handelen.↩︎
 5. Κερδαίνω, to make profit, winst maken, dus: “hij had vijf talenten winst gemaakt.”↩︎
 6. Heeft δὲ hier nog een betekenis. Is “Toen kwam..” een optie? Hier komt immers het vervolg, de clou van het verhaal.↩︎
 7. Liever “ontvangen had”; hier wordt immers een nieuwe situatie geschetst↩︎
 8. Προσέρχομαι, komen tot, maar ook: naderen. Ik stel voor: naderde (zonder op hem);↩︎
 9. προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα: het werkwoord is van de stam προσφέρω, brengen naar, toevoegen, presenteren, geven.↩︎
 10. Zou hier niet “toevertrouwd” moeten worden vertaald, zie noot 1 voor dit motiefwoord. Het gaat om het vertrouwen wat de heer aan de knecht geeft door hem met zoveel geld de vrije hand te laten.↩︎
 11. Dus: “ik heb vijf talenten winst gemaakt”.↩︎
 12. Naderde.↩︎
 13. Toevertrouwd↩︎
 14. Ik heb twee talenten winst gemaakt.↩︎
 15. Ik zou rustig “bang”vertalen.↩︎
 16. Het participium mag je volgens van der Heyde (Griekse Grammatica, pag. 171) rustig vertalen met “ging hij heen en…↩︎
 17. Ik stel voor: Hij zal overvloed hebben. Dit is immers een beetje krom Nederlands.↩︎
Scroll naar boven