Matteüs 1,1-17

 


1
Boek van de verwekking1 van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.
 
2
Abraham verwekte Izak,
Izak verwekte Jakob;
Jakob verwekte Juda en zijn broers;
3
Juda verwekte Perez en Zerah uit Tamar;
Perez verwekte Hezron
Hezron verwekte Aram;
4
Aram verwekte Aminadab,;
Aminadab verwekte Nahesson;
Nahesson verwekte Salmon;
5
Salmon verwekte Boaz uit Rachab;
Boaz verwekte Obed uit Ruth;
Obed verwekte Isaï;
6
Isaï verwekte David, de koning;
 
David verwekte Salomo uit die van Uria;
7
Salomo verwekte Rehabeam;
Rehabeam verwekte Abia;
Abia verwekte Asaf;
8
Asaf verwekte Josafat;
Josafat verwekte Joram;
Joram verwekte Uzzia;
9
Uzzia verwekte Jotham;
Jotham verwekte Achaz;
Achaz verwekte Hizkia;
10
Hizkia verwekte Manasse;
Manasse verwekte Amos;
Amos verwekte Josia;
11
Josia verwekte Jechonia en zijn broers, ten tijde van de Babylonische deportatie2 .
 
12
Na de Babylonische deportatie verwekte Jechonia Sealthiël;
Sealthiël verwekte Zerubbabel;
13
Zerubbabel verwekte Abihud;
Abihud verwekte Eljakim;
Eljakim verwekte Azor;
14
Azor verwekte Zadok;
Zadok verwekte Achim;
Achim verwekte Eliud;
15
Eliud verwekte Eleazar;
Eleazar verwekte Matthan;
Matthan verwekte Jakob;
16
Jakob verwekte Jozef, de man van Maria,
uit wie Jezus verwekt is, die Christus genoemd wordt.
 
17
Alle geslachten dan, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten;
en van David tot de Babylonische deportatie zijn veertien geslachten;
en van de Babylonische deportatie tot de Christus zijn veertien geslachten.
 

Noten

  1. Meestal vertaald met ‘geslachtslijst’ (NBG51) dan wel ‘overzicht van de afstamming’ (NBV21); ik kies voor de vertaling van Frans Breukelman in Bijbelse Theologie III/1, waardoor de lezer direct het verband kan zien met Genesis 5:1, ‘Dit is het boek van de verwekkingen van Adam’.↩︎

  2. μετοικεσία wordt meestal vertaald met ‘ballingschap’, BDAG geeft aan: ‘removal to another place of habitation, deportation’. Ik heb voorkeur om dat harde woord (‘deportatie’) hier te laten horen.↩︎

Scroll naar boven