Matteüs 17,9-23

Inleiding

De lezing volgens het rooster begint eigenlijk bij 17:14, maar door het slot van het visioen op de berg bij de lezing te betrekken komen er meer vragen en wellicht ook antwoorden bij de lezing in zicht. Eén van deze vragen is voor mij: wordt er hier een verband gesuggereerd tussen het optreden van de Doper en deze zieke knaap?

Vertaling

9
En terwijl ze van de berg afdaalden,
gebood Jezus hun:
Spreek met niemand over het visioen
tot de Mensenzoon uit de doden is opgewekt.
10
En de leerlingen vroegen hem:
Waarom zeggen de schriftgeleerden dan,
dat Elia eerst moet komen?
11
Antwoordend zei hij vervolgens:
Elia komt wel en zal alle dingen herstellen…
12
Ik zeg jullie echter, dat Elia reeds gekomen is,
en ze hebben hem niet herkend,
maar hebben hem aangedaan wat ze wilden.
Evenzo is door hen ook voor de Mensenzoon het lijden aanstaande.
13
Toen begrepen de leerlingen,
dat hij hun over Johannes de Doper sprak.
 
14
En bij de menigte gekomen,
kwam er iemand tot hem,
die voor hem op de knieën valt en zegt:
15
Heer, ontferm u over mijn zoon,
want hij is lunatiek en hij lijdt hevig.
Want dikwijls valt hij in het vuur
16
en dikwijls in het water.
En ik heb hem tot uw leerlingen gebracht,
maar zij waren niet bij machte
om hem te genezen.
17
Antwoordend zei Jezus echter:
O, verkeerde generatie, zonder vertrouwen,
tot hoelang zal ik bij jullie zijn,
tot hoelang zal ik jullie verdragen?
18
Breng hem mij hier!
En Jezus bestrafte hem
en de demon ging van hem uit,
en de jongen was genezen,
vanaf dat uur.
 
19
Toen kwamen de leerlingen tot Jezus,
die zich afgezonderd had, en zeiden:
Hoezo waren wíj niet bij machte die uit te werpen?
20
Hij zegt hen echter:
Vanwege jullie gebrek aan vertrouwen (kleingeloof).
Want, amen, ik zeg jullie,
als jullie vertrouwen hadden
gelijk aan een mosterdkorrel,
21
jullie zouden tot deze berg zeggen:
Verplaats je van hier naar daar
en die zal zich verplaatsen.
En niets zal voor jullie onmogelijk zijn.
 
22
Nadat zij zich echter in Galilea samengevoegd hadden,
zei Jezus tot hen:
Het is aanstaande dat de Mensenzoon overgeleverd wordt
23
in de handen van mensen,
en zij zullen hem doden,
en op de derde dag zal hij opgewekt worden.
En zij werden zeer bedroefd.
Scroll naar boven