Jeremia 29,1-14

 


1
Dit zijn de woorden van de brief
die Jeremia, de profeet uit Jeruzalem, zond aan de rest van de oudsten in ballingschap,
aan de priesters, aan de profeten en aan heel het volk
dat Nebukadnezar in ballingschap had weggevoerd uit Jeruzalem naar Babel.
2
na het vertrek van koning Jechonja en de gebiedster,
de hovelingen en de vorsten van Juda en Jeruzalem, de handwerkers en de smeden uit Jeruzalem.
3
via Elasa, de zoon van Safan, de Gemarja, de zoon van Hilkia,
die Zedekia, de koning van Juda, had gezonden naar Nebukadnezar, de koning van Babel,
met de volgende inhoud:
4
’Zo zegt JHWH der hemelse machten,
de God van Israël tot alle ballingen die ik verbannen heb uit Jeruzalem naar Babel:
5
“Bouwt huizen en gaat daarin wonen.
Leg tuinen aan en eet de vrucht ervan.
6
Neemt vrouwen en verwek zonen en dochters.
Neemt voor jullie zonen vrouwen
en geeft uw dochters aan mannen,.
zodat zij zonen en dochters kunnen baren.
Vermeerder dus en verminder niet.
7
Zoek de vrede voor de stad
waarheen ik jullie in ballingschap heb doen gaan
en bidt voor haar tot JHWH
want in haar vrede ligt ook jullie vrede.”
8
Ja, zo zegt JHWH van de hemelse machten, de God van Israël:
“Laten jullie profeten in jullie midden en jullie waarzeggers jullie niet misleiden
en geef geen gehoor aan jullie dromen die jullie alsmaar blijven dromen.
9
Want leugenachtig is het, wat zij jullie profeteren in mijn naam
Ik heb hen niet gezonden, uitspraak van JHWH.”
10
Ja, zo zegt JHWH:
“Als de zeventig jaar zijn vol gemaakt voor Babel, zal ik jullie bezoeken
en over jullie mijn goede woord oprichten en jullie terugbrengen naar deze plaats
11
Ja, ik ken mijn eigen gedachten die ik over u koester, uitspraak van JHWH.
Gedachten van vrede en niet van kwaad,
om jullie toekomst te geven en hoop.
Jullie zult mij aanroepen, op weg gaan en tot mij bidden
en ik zal jullie horen.
13
Jullie zullen mij zoeken en vinden
want jullie speuren mij na met jullie hele hart.
14
Dan zal ik door jullie gevonden worden, uitspraak van JHWH.
Ik breng een keer in jullie gevangenschap.
Ik verzamel jullie uit alle volken en plaatsen waarheen ik jullie had verdreven,
uitspraak van de JHWH.
en ik laat jullie terugkeren tot deze plaats
waarvandaan ik jullie in ballingschap heb laten gaan.”
Scroll naar boven