1 Petrus 5,1-14

 


1
Als mede-oudste en getuige van het lijden van Christus,
en ook als deelgenoot in de glorie,
die aanstaande is om geopenbaard te worden,
doe ik dus een beroep op de oudsten:
2
weiden jullie de kudde van God, die bij jullie is,
(opzicht houdend) niet met dwang,
maar in vrijwilligheid, God gelijk,
ook niet hebzuchtig maar toegewijd,
3
niet als heersers over de toegewezenen1,
maar als zij die model staan voor de kudde,
4
die wanneer de opperherder verschijnt
ook de onverwelkbare krans van de glorie zullen wegdragen.
 
5
Evenzo jongeren wees ondergeschikt aan de oudsten,
maar laten jullie je allemaal
omringd2 hebben met nederigheid
ten opzichte van anderen.
Want God richt zich tegen hoogmoedigen
maar nederigen geeft hij genade.3
6
Laten jullie dus nederig geworden zijn
onder de krachtige hand van God,
opdat Hij jullie zal verhogen op enig moment,
7
terwijl jullie al je zorgen
geworpen hebben op hem,
want jullie gaan hem ter harte.
8
Wees nuchter en houd de wacht!
Jullie tegenpartij, de duivel,
gaat rond als een brullende leeuw,
zoekend wie hij kan verslinden.
9
Sta die te weer,
jullie die vast in geloofsvertrouwen zijn,
wetend dat dezelfde lijdensweg
zich aan jullie broederschap in de wereld voltrekt.
 
10
Echter de God van alle genade,
die jullie geroepen heeft tot zijn eeuwige glorie door Christus,
hij zelf zal jullie,
terwijl je voor een korte tijd te lijden hebt,
toerusten, bevestigen,
versterken en grondvesten.
11
Aan Hem is de kracht tot in eeuwigheid. Amen.
 
12
Via Silvanus, die ik voor jullie
als een betrouwbare broeder beschouw,
heb ik in het kort geschreven,
om te bemoedigen en te betuigen:
deze genade van God is de ware,
dat jullie daarin standhouden!4
13
Jullie worden gegroet door haar,
die de mede-uitverkorene te Babylon is,5
en door Marcus, mijn zoon.
14
Groet elkaar met een heilige kus.
Vrede voor u allen,
aan die in Christus zijn.
 

Noten

  1. of: erfgenamen, clerus, zij die als medewerkers van de oudsten zijn aangewezen↩︎
  2. let. een schort voordoen↩︎
  3. LXX Prov.3:34↩︎
  4. zowel conjunctief als imperatief is hier mogelijk↩︎
  5. personificatie van de gemeente te Rome↩︎
Scroll naar boven