Lucas 24,44-53

 


Gezegend afscheid

44
Hij zei echter tot hen:
Deze wóórden van mij,
die ik tot jullie gesproken heb,
terwijl ik nog bij jullie was:
dat het vervuld moet worden
alles wat in de wet van Mozes, door de profeten en in de psalmen,
geschreven is over míj.
45
Toen opende hij hun verstand,
om de Schriften te bevatten.
46
En hij zei hun:
Zó is het beschreven,
dat de Christus [Gezalfde, Messias] heeft te lijden,
om ten derden dage uit de doden op te staan,
én op [op gezag van] zijn naam verkondigd zal worden:
bekering in vergeving van zonden aan alle volkeren.
beginnend vanuit Jeruzalem
48
zijn jullie getuigen van deze dingen.
49
En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op jullie.
Blijven jullie echter in de stad (zitten),
totdat jullie bekleed worden met kracht van omhoog.
50
Hij leidde hen evenwel uit, tot naar Bethanië
en met opgeheven handen zegende hij hen.
 
51
En het gebeurde, terwijl hij hen zegende,
dat hij van hen scheidde
en ten hemel opgevoerd werd.
52
En zij – hem aanbiddend — keerden terug naar Jeruzalem
met grote vreugde,
53
Voortdurend waren zij in de tempel,
God zegenend.
Scroll naar boven