Johannes 12,9-19

 


9
De talrijke menigte uit de Joden wist dus:
daar1 is hij!
En ze kwamen niet alleen vanwege Jezus,
maar ook om Lazarus te zien,
die hij uit de doden had opgewekt.
10
De overpriesters beraadslaagden echter om ook Lazarus te doden,
11
Want vanwege hem onttrokken velen zich aan de Joden
en gingen geloven in Jezus.
 
12
De volgende dag, toen de talrijke menigte,
die naar het feest was gegaan,
hoorde: Jezus komt naar Jeruzalem!,
13
namen zij palmtakken2 van de palmbomen3
en gingen [de stad] uit, hem tegemoet,
en schreeuwden:
Hosanna!
Gezegend, de komende in de naam van de HEER4,
ja, de koning van Israel.
14
jezus trof evenwel een ezeltje aan
en ging er toen opzitten,
zoals is geschreven:
15
Vrees niet, dochter Sion,
zie, uw koning komt,
gezeten op een ezelsveulen.5
16
Daarvan wisten zijn eigen leerlingen eerst niet,
maar toen Jezus verheerlijkt was,
toen herinnerden zij zich,
dat dit over hém geschreven was,
en men deze dingen met hem gedaan had.
17
De menigte, die bij hem was
toen hij Lazarus uit het graf riep
en hem uit de doden opwekte,
die getuigde dus.
18
Daarom ging de menigte hem ook tegemoet,
omdat zij dit over hem hoorden;
het teken dat hij gedaan had.
19
De Farizeeën dan zeiden bij zichzelf:
Besef toch, dat je niets bereikt.
Zie, de wereld is hém achterna gegaan!
 

Noten

  1. nl. in het huis te Bethanie bij Martha, Maria en Lazarus↩︎

  2. 1Mak. 13:51↩︎

  3. Op. 7:9↩︎

  4. Ps. 118:25-26↩︎

  5. Zach. 9:9 begint met: Juich i.p.v. vrees niet↩︎

Scroll naar boven