Lucas 2,1-20

 


1
Het gebeurde
in die dagen:
er ging een decreet uit vanwege keizer Augustus,
dat de hele bewoonde wereld wordt ingeschreven.
2
Die inschrijving gebeurde voor het eerst
toen Quirinius gouverneur van Syrië was.
3
Ze gingen allemaal op weg om ingeschreven te worden,
ieder naar zijn eigen stad.
4
Ook Jozef ging op
van Galilea vanuit de stad Nazareth
naar Judea naar de stad van David die Bethlehem genoemd wordt
omdat hij uit het huis en het familieverband1 van David was,
5
om ingeschreven te worden met Maria,
die aan hem uitgehuwelijkt was, die zwanger was.
 
6
Het gebeurde
toen ze daar waren
dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou.
7
Ze baarde haar eerstgeboren zoon,
ze wikkelde hem in doeken
en legde hem in een voederbak
omdat voor hen geen plaats was in het onderkomen.2
8
Er waren herders in die landstreek,
die in het open veld door de nachtwaken heen3
waakten over hun kudde.
9
Een bode4 van de Heer ging bij hen staan
en de heerlijkheid van de Heer
zette hen in stralend licht.
Ze werden angstig, een grote angst.5
10
De bode van de Heer zei tegen hen:
wees niet angstig!
Want kijk, ik kondig jullie aan:
grote vreugde
die er zal zijn voor het hele volk.
11
Want voor jullie is geboren
vandaag
de Redder6 .
is Gezalfde, de Heer
 

Noten

  1. πατριά: een gezin, familie, stam, clan, bepaald door bloedverwantschap, vgl. Gen. 12, 1.↩︎

  2. Ik volg hier de vertaling en uitleg van Rochus Zuurmond, ‘Geen plaats in de herberg. Tekstgeschiedenis en exegese van Lucas 2:7b,’ in ACEBT, 2, Kampen 1981, 113-115, die o.a. op basis van teksten uit LXX suggereert dat φάτνη duidt op armoede en κατάλυμα meer op status. Bij ‘geen plaats’ denkt hij niet aan ‘men wil hem niet’ maar veelmeer: hier wordt plaats gemaakt (door het woord), voor wie geen plaats is.↩︎

  3. Hier volg ik de Naardense Bijbel en Chouraqui.↩︎

  4. of ‘engel’, als we maar niet denken aan mensengestalten met vleugeltjes!↩︎

  5. Anders dan de meeste vertalingen kies ik niet voor het bepaalde ‘vrees’ of ‘bang’’, maar voor het meer onbepaalde maar dieper snijdende ‘angst’, wat volgens Johan Murre (1702-1703) tot de vertaalmogelijkheden behoort. Ik laat de woorden in staccato staan, zoals de Griekse tekst en maak bewust geen geplaveide grammaticale Nederlandse zin: het plotselinge en verwarrende moet ook in de vertaling (door)klinken.↩︎

  6. Chouraqui: sauveur. Naardense Bijbel: een bevrijder-en-redder.↩︎

Scroll naar boven