1 Johannes 1,1-10

 


Vertaling ten behoeve van het Preekteam

1
Wat was vanaf het begin1,
wat wij gehoord hebben,
wat wij gezien hebben met onze ogen,
wat wij aanschouwd
en onze handen getast hebben,
omtrent het woord des levens2 .
2
— Immers het leven3 is geopenbaard4
en wij hebben gezien
en getuigen en verkondigen aan jullie
het eeuwige leven5
dat was bij de Vader
en geopenbaard is aan ons. –
3
Wat wij gezien en gehoord hebben,
dat verkondigen we ook jullie,
opdat ook jullie gemeenschap hebben met ons.
En de gemeenschap, de onze,
die is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus
4
En deze dingen schrijven wij,
opdat er vervulde vreugde voor ons zal zijn.
 
5
En dit is de verkondiging,
die wij van hem gehoord hebben
en die wij weer aan jullie doorgeven:
God is licht6
en duisternis is in Hem niet, geenszins!
 
6
Als wij beweren,
dat wij gemeenschap met Hem hebben
en in de duisternis wandelen7,
dan liegen wij
en doen we de waarheid8 niet.
7
Als wij echter in het licht wandelen,
zoals Hij zélf in het licht is,
dan hebben wij gemeenschap met elkaar9
en het bloed van Jezus, zijn Zoon10,
reinigt ons van alle zonden11 .
8
Als wij beweren,
dat we geen zonde hebben,
misleiden we onszelf
en de waarheid is niet in ons.
9
Als wij onze zonden belijden12,
Hij is getrouw en rechtvaardig,
opdat Hij ons de zonden zal vergeven
en ons zal reinigen13 van alle ongerechtigheid.
10
Als wij beweren,
dat wij niet gezondigd hebben,
maken we Hem tot leugenaar
en zijn woord is niet in ons.
 

Noten

 1. Zie ook: 1Joh. 2:7; 13; 24 en 1Joh. 3:11↩︎

 2. of: het woord ten leven↩︎

 3. Leven (ζωή) is bij Joh. altijd kwalitatief i.t.t ψυχή↩︎

 4. Vgl. Joh. 21:1; 1Joh 2:28; 1Joh. 3:2,5 en 1Joh. 4:9↩︎

 5. Vgl. 1Joh. 2:25; 1Joh. 3:15 en 1Joh. 5:1,20↩︎

 6. Vgl. 1Joh 2:8 en proloog Joh. 1:4↩︎

 7. Vgl. 1Joh. 2:11↩︎

 8. Vgl. Vgl. 1Joh. 3:18↩︎

 9. Vgl. 1Joh. 3:14 e.v.↩︎

 10. Vgl. Lev. 16:14-19↩︎

 11. Vgl ook 1Joh. 3:4-9, Zie ook Lev. 16:14 –19↩︎

 12. Vgl. 1Joh. 2:23; 4:2,3 en 15↩︎

 13. καθαρίζω — Vgl. 1Joh. 3:3 daar met Vgl. 3:3 met ἁγνίζω↩︎

Scroll naar boven