Matteüs 5,17-26

Vertaling

17
Denk niet dat ik ben gekomen
om de Thora van zijn kracht te beroven1 of de Profeten.
Ik ben niet gekomen om [hen] van [hun] kracht te beroven,
maar om [ze] ten uitvoer te brengen2 .
18
Want amen! ik zeg jullie:
totdat de hemel voorbijgaat en de aarde,
zal niet één jota of één schreefje3 voorbijgaan van de Thora,
totdat alles is geschied.
19
Wie dus één van deze kleinste geboden
verbreekt en zó de mensen leert,
die zal de kleinste genoemd worden
in het koninkrijk der hemelen.
Maar wie zó doet en leert,
die zal groot genoemd worden
in het koninkrijk der hemelen.
20
Want ik zeg jullie: als je gerechtigheid
niet uitmunt, meer4 dan van Schriftgeleerden en Farizeeën,
zullen jullie niet binnengaan in het koninkrijk der hemelen.
21
Jullie hoorden dat tot de ouden is gezegd:
je zult niet doden5 ; degene die doodt zal schuldig zijn voor het gericht.
22
Ik echter zeg jullie dat ieder die toornt tegen zijn broeder
schuldig zal zijn voor het gericht.
Degene die zegt tot zijn broeder: dwaas!6,
zal schuldig zijn voor het Sanhedrin7 .
Degene die zegt: leeghoofd8
zal schuldig zijn aan het gehenna9 van het vuur.
23
Wanneer je dan je gave naar het altaar brengt
en je daar bedenkt dat je broeder iets tegen jou heeft,
24
laat je gave daar, vóór het altaar,
en ga eerst heen: verzoen je met je broeder
en kom dan en breng je gave.
25
Wees goedgezind jegens je tegenpartij,
zo snel mogelijk10, terwijl je nog met hem onderweg bent,
opdat de tegenpartij je niet overlevert aan de rechter
en de rechter aan de wacht
en je in de gevangenis wordt geworpen.
26
Amen, ik zeg je: je zult daar niet uitkomen
totdat je het laatste kwartje11 hebt terugbetaald.

Noten

 1. zo Murre; verder: verstoren, verwoesten, ontbinden, loswrikken↩︎
 2. zo Murre↩︎
 3. ra, hengsel, handvat, rotspunt, accent, haakje aan Hebr.medeklinker alleen hier en Lk16:17↩︎
 4. Naastepad: uitsteekt boven die↩︎
 5. Ex. 20,13↩︎
 6. leeghoofd, domkop↩︎
 7. Hoge Raad↩︎
 8. mooros- traag van begrip, dom, dwaas, cf. ook 1Kor1:25 en 27: het dwaze van God en van de wereld↩︎
 9. hel, hellevuur NBG. verbastering van dal van de kinderen van Hinnom↩︎
 10. zo HSV↩︎
 11. kodrantè – quadrans. zo ook Naardense Bijbel↩︎
Scroll naar boven