Matteüs 17,1-9

 


Jezus’ transformatie

1
En na zes dagen neemt1 Jezus Petrus en Jacobus en zijn broer Johannes mee
en brengt2 hen [op] naar een hoge berg, afgezonderd.
2
En hij werd in hun tegenwoordigheid getransformeerd3 :
zijn gelaat straalde als de zon
en zijn kleren werden wit als het licht.
3
En zie, aan hen verscheen4 Mozes en Elia
die met hem samenspraken.
4
Petrus dan zei Jezus, erop reagerend:
‘Heer, goed is het dat wij hier zijn.
Als u wilt, dan zal ik hier drie tenten maken,
voor u een, voor Mozes een en voor Elia een.’
5
Terwijl hij nog spreekt,
zie, een lichtende wolk overschaduwde hen,
en zie, een stem uit de wolk die zei:
‘Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb.
Hoor naar hem.’
6
Toen de leerlingen dat hoorden, vielen ze op hun gezicht5
en vreesden ze zeer.
7
Jezus kwam naar hen toe
en terwijl hij hen aanraakte6, zei hij:
‘Ontwaakt en vreest niet!’
8
Toen ze dan hun ogen opsloegen,
zagen ze niemand dan alleen hem, Jezus.
9
En terwijl zij van de berg afdalen,
gebood Jezus hen, zeggend7 :
‘Zegt het tegen niemand dit gezicht,
tot de Mensenzoon uit de doden is opgewekt.’
 

Noten

  1. Vers 1a-b: de twee werkwoordstijden (paralambano en anafero) zijn een presens historicum.↩︎

  2. Het verbum ἀναφέρω (‘opbrengen’) wordt vaak gebruikt in het kader van de offercultus: het brengen van offers (Hebr. 7,27 (2x); Jak. 2,21; 1 Petr. 2,21[24]).↩︎

  3. Het verbum μεταμορφόω had ik eerst alleen vertaald met ‘veranderen’, maar heb ik nu weergegeven met ‘werd getransformeerd’. In de daarop volgende zinnen (v. 2b en 2c) lezen we de uitkomst van de transformatie. Vandaar de dubbele punt na vers 2a.

    Zie voor het thema van de metamorfose verder: T. Karlsen Seim & J. Økland (eds), Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity, Berlin/New York 2009.↩︎

  4. Het enkelvoud ‘verscheen’ wil duidelijk maken dat het één verschijning was, waarin Mozes en Elia kwamen.↩︎

  5. ‘Ze vielen op hun gezicht’, zie ook Mat. 26,39, waar Jezus in de hof van Getsemane op zijn gezicht valt, en bidt.↩︎

  6. Dat ‘aanraken’ is hier intrigerend; welke functie heeft het hier?↩︎

  7. De vertaling met ‘zegt’ is misschien niet heel mooi Nederlands; het kan net. Alternatief is om te vertalen met ‘meldt’.↩︎

Scroll naar boven