Johannes 14,23-29

 


23
Jezus antwoordde en zei hem:
‘Indien iemand mij liefheeft,
zal hij mijn woord bewaren
en zal mijn Vader hem liefhebben.
En wij zullen naar hem toe komen
en bij hem verblijf houden.
24
Hij die mij niet liefheeft,
bewaart mijn woorden niet.
Het woord dat jullie horen,
is niet het mijne, maar van de Vader die mij gezonden heeft.
25
Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl ik bij jullie verblijf,
26
maar de Trooster, de Geest, de Heilige,
die de Vader in mijn naam zal zenden,
die zal jullie alles onderwijzen
en jullie alles wat Ik u gezegd heb in herinnering brengen.
 
27
Vrede laat Ik jullie,
mijn vrede geef Ik u,
niet zoals de wereld [die] geeft, geef ik [die] u.
Laat jullie hart noch in beroering raken
noch lafhartig worden.
28
Jullie hebben gehoord dat ik jullie gezegd heb:
“Ik ga heen
en ik kom naar jullie toe.”
Als jullie mij liefhadden,
dan zouden jullie je verblijden,
dat ik naar de Vader ga,
omdat mijn Vader meer is dan ik.
29
En nu heb ik het jullie gezegd voor het gebeuren,
opdat, wanneer het gebeurt, jullie er vertrouwen in zult hebben.
 
30
Ik zal niet veel meer met jullie spreken,
want de wereldheerser komt.
En over mij heeft hij niets [te zeggen].
31
Maar opdat de wereld zou weten
dat ik de Vader liefheb
en zoals de Vader mij geboden heeft, zo doe.
Ontwaak, laten wij hier vandaan gaan.’
Scroll naar boven