Maleachi 3,19-24

 


Vertaling: Jan Geursen

Maleachi 3, 19-241

19
Want zie, die2 dag gaat komen,
brandend als een oven!
Dan zullen alle bruten, alle boosdoeners3
stoppels zijn:
verzengen zal hen de dag die komen gaat
– heeft JHWH der Legerscharen gezegd –
die wortel noch tak van hen zal overlaten.
20
Maar opgaan zal voor jullie, die mijn naam vreest,
de zon der gerechtigheid:
verlichting [brengend] met4 haar vleugels!
Dan zullen jullie uitgelaten5 opspringen
als mestkalveren
21
en de booswichten vertrappen,
want zij zullen as onder jullie voetzolen zijn
op de dag die ik teweegbreng6
– [zo] heeft JHWH der Legerscharen gezegd.
 
22
Denk aan het Onderricht7 van Mozes, mijn dienaar
dat ik hem heb opgedragen op de Horeb:
voor heel Israël [geldende] wetten en regels.
 
23
Zie, ik zend tot jullie Elia, de profeet
voordat die grote, die vreeswekkende dag van JHWH komt.
24
Hij zal het hart van de vaders bekeren tot de zonen
en het hart van de zonen tot hun vaders,
opdat ik bij mijn komst
het land niet met de ban[vloek] sla.
 

Noten

  1. a) andere telling (H)SV en NBG: Maleachi 4,1-6. b) de spatie na vers 21 markeert vers 22 als een afsluiting van de Profetenboeken; de spatie na vers 22 geeft aan dat volgens velen de verzen 23 en 24 een tweede slot vormen, dat in of na de Makkabeeëntijd (167-164 v.Chr.) geschreven kan zijn.↩︎

  2. Zoals ook in vers 5 staat hier eigenlijk ‘de’, maar de context wijst op ‘de dag van JHWH’; over die bewuste dag gaat het.↩︎

  3. Eigenlijk singularis.↩︎

  4. Voor de vertaling van het Hebreeuwse voorzetsel b is als tussenoplossing ‘met’ gekozen omdat de zon weliswaar op haar vleugels verlichting (genezing) brengt, maar die ook door die vleugels (als beeld van haar stralen) teweegbrengt.↩︎

  5. Eigenlijk staat er ‘uittrekken en opspringen’. Het is evenwel mogelijk nevengeschikte Hebr. werkwoorden op elkaar te betrekken. Het beeld schetst bij huis vastgemaakte mestkalveren, die losgemaakt, ev. naar buiten gebracht worden. Zo kunnen ze in meer dan één betekenis ’uitgelaten’ zijn.↩︎

  6. Letterlijk: ‘maak’. Het participium kan ook vertaald worden met handelend optreed, zie bv NRSV die vertaalt: the day when I act↩︎

  7. Uiteraard kan tora hier ook onvertaald worden gelaten. Dan leest men: ‘Denk aan de tora van … die ik ….’↩︎

Scroll naar boven