Lucas 3,15-22

 


15
Terwijl het volk stond te wachten
en allen in hun harten overlegden
of Johannes misschien de gezalfde was,
16
antwoordde Johannes en zei tegen allen:
ik doop u met water,
maar er komt iemand die sterker is dan ik,
wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken.
Die zal u dopen in heilige geest en vuur.
17
De wan is in zijn hand
om zijn dorsvloer te zuiveren
en het graan bijeen te brengen in zijn schuur,
maar het kaf zal hij verbranden met onblusbaar vuur.
18
Met vele andere bemoedigingen1 bracht hij het volk de goede boodschap.
19
Toen echter Herodes, de viervorst, door hem berispt werd
vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer
en vanwege alle andere kwade zaken die hij bedreef,
20
voegde hij bij dit alles er nog aan toe
dat hij Johannes in bewaring opsloot.
21
Het geschiedde terwijl heel het volk zich liet dopen
en ook Jezus gedoopt werd
en hij in gebed was,
dat de hemel zich opende
22
en de heilige geest in de gestalte van een duif op hem neerdaalde
en een stem geschiedde uit de hemel:
jij bent mijn zoon, de geliefde,
in jou heb ik welbehagen.
 

Noten

  1. noot of:vermaningen↩︎

Scroll naar boven