Lucas 18,1-8

 


Bidden kan niet zo nu en dan….

1
Hij zei een gelijkenis1 voor hen
over de noodzaak om altijd2 te bidden
en niet te versagen3 .
2
Hij zei:
Er was4 een zekere rechter in een zekere stad
die God niet vreesde en voor geen mens respect had.
3
Een weduwe was er in die stad.
Zij kwam steeds5 naar hem toe en zei:
Doe mij recht6 jegens mijn tegenpartij7 .
4
En een tijd lang wilde hij niet.
Daarna zei hij bij zichzelf:
Ook al vrees ik God niet en heb voor geen mens respect,
5
omdat zij het mij lastig maakt, zal ik deze weduwe recht doen,
opdat zij niet komt en mij ten slotte een klap in het gezicht geeft8 .
6
De heer zei:
Hoort wat de rechter van het onrecht9 zegt.
7
Zal God dan geen recht doen
aan zijn uitverkorenen
die dag en nacht10 tot Hem roepen
en grootmoedig11 zijn over hen?
8
Ik zeg jullie dat hij hun recht zal doen12, met spoed .
Echter, wanneer de zoon van de mens komt,
zal hij dan13 het14 vertrouwen vinden op de aarde?
 

Noten

 1. er volgen nu twee parabels over bidden↩︎

 2. pantote cf. Hebr: tamied nl op het ritme van de liturgie, zoals ochtend– en avondgebed↩︎

 3. egkakein: van ev en kakos, kwaad. laf gedragen, uit slapheid nalaten, moe worden; moed verliezen, moedeloos worden; hl. 2Co4: 1 en 16; Gal6: 9; Ef3: 13; 2Th3: 13. Hemelsoet/Monshouwer: niet in boosheid verzanden↩︎

 4. met: ” er was eens….” (NBV) wordt het wel erg sprookjesachtig↩︎

 5. durativum↩︎

 6. ekdikein: uit het recht (dikè), maar sterker: wreken, in Hebr: nqm, cf. Gen4: 15, 24 en Ex21: 20vv↩︎

 7. ook met dikè↩︎

 8. NBV: “Anders blijft ze eindeloos (= eis telos?) bij me komen en vliegt ze me nog aan” ↩︎

 9. NBV: “al minacht hij het recht”↩︎

 10. cf. P22:3 bij het ochtend– en avondgebed↩︎

 11. cf. HSV: “hoewel Hij hen soms lang laat wachten?” NBG: “en laat Hij hen wachten” WV95: “naar wie Hij welwillend luistert.” NBV: “of laat hij hen wacvhten?”↩︎

 12. cf. Abraham, Gen18: 25↩︎

 13. ara↩︎

 14. nl. dit vertrouwen in (uiteindelijke) gerechtigheid. VUL, NBV en SV, zonder lidwoord; WV95: “dit geloof”↩︎

Scroll naar boven