Jesaja 65,1-9

 


Vertaling: Kees van Duin

1
Ik ben1 te raadplegen voor wie niet (naar mij) vragen
te vinden voor wie mij niet zoeken.
Ik zeg:
Hier ben ik, hier ben ik
tegen een natie die niet mijn naam aanroept.2
2
Heel de dag breid ik mijn handen uit naar een eigenmachtig volk …
ze gaan de verkeerde weg, eigen ideeën achterna
3
het volk … ze schofferen me
(recht) in mijn gezicht, voortdurend
brengen slachtoffers in tuinen3
branden (reukwerk) op bakstenen
4
ze zitten in graven
overnachten in holen
eten vlees van het zwijn
brouwsel4 van overtijds offervlees5 in hun kookgerei
5
ze zeggen:
Blijf waar je bent!
Kom me niet te na
want ik ben heiliger dan jij.6
Die (lui) zijn rook in mijn neus
vuur, brandend heel de dag
 
6
Let wel, (hier) vóór mij staat het geschreven:
Niet blijf ik mij inhouden!7
Zeker zal ik het (hun) betaald zetten
ik zal het (hun) betaald zetten in hun schoot.8
 
7
Jullie schulden
en die van jullie vaderen bij elkaar
zegt JHWH.
 
Omdat9 ze (reukwerk) branden10 op bergen
en op heuvels mij beledigen
zal ik hun loon uittellen, direct,11 in hun schoot.12
 
8
Zo zegt JHWH
Zo lang er (nog) sap te vinden is in een druiventros
zegt men: Verniel die niet
want er zit (nog) een ‘zegen’ in
zo zal ik handelen omwille van mijn knechten
niet het geheel vernielen.13
9
Ik zal uit Jakob nageslacht doen voortkomen
namelijk uit Juda, dat mijn bergen in bezit zal nemen.
Mijn uitverkorenen zullen het (land?) in bezit nemen
mijn knechten daar wonen.
 

Noten

 1. Met enkele commentaren, o.a. Beuken, en vertalingen (en onder verwijzing naar Bruce K. Waltke & M. O’Connor, An Introduction to Biblical Hebrew Syntax [Winona Lake, IN, 1990] par. 30.5,1cd) meen ik dat de ‘per-fecta’ hier presentisch vertaald moeten worden. Vgl. bijvoorbeeld bij v.2a Ps 143:6 en voor prozateksten Gen 23:10,11,13.↩︎

 2. De hier gebezigde werkwoordsvorm, qora), komt in Jesaja vaker voor: 58:12; 61:3; 62:2; en ook éénmaal in Ezechiël: 10:13, met passieve betekenis. De vorm lijkt hier echter een mix van qore) en qara) want moet wel als activum worden opgevat.↩︎

 3. In deze en de vergelijkbare volgende regels moet mijns inziens het lidwoord niet vertaald worden.↩︎

 4. Met qere en versiones.↩︎

 5. Zie Lev 7:18; 19:7 en Ez 4:14.↩︎

 6. Met de Targum. Anders: ik ben te heilig voor je.↩︎

 7. Dit werkwoord (qal-vorm) in Trito-Jesaja nog in 62:1 en 64:11. Ook in Ps 28:1 en 107:29. Hi-vormen in Jes 57:11; Ps 39:3; 1 Kon 22:3 en Ri 18:9, met vrijwel dezelfde betekenis: inactief zijn/blijven. ‘Zwijgen’ is een te beperkte weergave.↩︎

 8. Hun zakken vol; het volle pond.↩︎

 9. asjer kan die betekenis hebben.↩︎

 10. Als vers 7b aan-knoopt bij vers 7a, en dan met name bij ‘jullie vaderen’, zou er verleden tijd gelezen moeten worden: gebrand hebben. En in de volgende regel: beledigd hebben. Vat men v. 7b op als voortzetting van het requisitoir van de vv. 2-5, dan moet het de tegenwoordi-ge tijd zijn.↩︎

 11. First thing? Vgl. Jer 16:18. Anders: hun eerste loon.↩︎

 12. Zie noot bij laatste regel van v. 6.↩︎

 13. Hier en eerder in dit vers zou te denken zijn aan weergave met ‘opruimen’, ‘wegdoen’.↩︎

Scroll naar boven