2 Korintiërs 6,1-10

 


6 maart, Aswoensdag II Korintiers 5:20-6:10 Frans Wiersma Machteld v. W.

1
Maar als medewerkers sporen wij jullie aan
dat je niet tevergeefs de genade van God ontvangt.
2
Hij zegt immers:
op een tijd van welbehagen verhoor ik je
en op de dag van het heil kom ik je te hulp1 .
Zie, nu is er een welaangename tijd.
Zie, nu een dag van heil.
3
Niemand geven we in niets aanstoot2
opdat het dienstwerk3 niet in opspraak komt4 .
4
Maar in alles betonen wij ons dienaars5 van God,
in veel standvastigheid6
in ontberingen7, in noden, in angsten,
5
in slagen, in gevangenissen, in opstanden,
in inspanningen8, in dagen zonder slaap9,
in nachten zonder eten10 .
6
In toewijding11, in inzicht12,
in lankmoedigheid13, in zachtmoedigheid, in heilige Geest,
in oprechte liefde,
7
in het woord14 van waarheid, in kracht van God,
door de wapenen van gerechtigheid zowel rechts als links.
8
Met15 eer en oneer, met kwaad en goed gerucht,
als bedriegers16 en oprechten,
9
als niet en wel bekenden17,
als stervenden en zie, wij leven,
als getuchtigden en niet gedoden
10
als bedroefden, altijd verheugden,
als armen die toch velen rijk maken,
als niets hebbend en alles bezittend.
 

Noten

 1. Jes49: 8, daar over de knecht des Heren, hier over het apostolaat van Paulus. Daarom het volgende: nu is het zover↩︎

 2. proskopè hapax↩︎

 3. diakonia↩︎

 4. moomaomai — een smet krijgen, beklad worden↩︎

 5. diakonoi↩︎

 6. upomonè — volhardend ondergaan↩︎

 7. in 4 en 5 gaat het over moeiten (schema van F.J. Pop) in 6 en 7 over gaven en 8, 9 en 10 over contrasten↩︎

 8. kopos↩︎

 9. agrupnia — slapeloosheid. Letterlijk: “waken en vasten”↩︎

 10. nèsteia — vasten. Zo in NBG. In W95: “slaapgebrerk, te weinig eten”↩︎

 11. agnotès, ook: reinheid; hapax↩︎

 12. gnosis — kennis. Naard.Bijbel:godskennis↩︎

 13. cf. Ex34: 6↩︎

 14. of: de prediking, het spreken↩︎

 15. nu volgt de reactie op het apostolaat↩︎

 16. planos — lett. doolhof, dwaler cf. Mt27: 63↩︎

 17. epiginooskoo — bekend zijn, i.d.z.v. belangrijk↩︎

Scroll naar boven