Romeinen 15,4-13

 


4 Want wat eerder is geschreven,1 is geschreven tot onze onderwijzing, opdat wij door standvastigheid en door de bemoediging van de schriften hoop zouden houden.

5 Dat de God van standvastigheid en bemoediging jullie eensgezindheid moge geven in navolging van Christus Jezus.2

6 Opdat jullie één van wil, met één mond eer bewijzen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.

7 Daarom, ontvang elkaar, zoals ook de Christus jullie heeft ontvangen tot eer van God.3

8 Ik bedoel dat Christus een dienaar is geworden van de besnijdenis wegens de waarachtigheid van God om de beloften aan de voorvaders te bevestigen

9 en opdat de volken God vanwege zijn ontferming zouden eren, zoals staat geschreven: ‘Hierom zal ik U prijzen bij de volken en uw Naam bezingen,’ (Psalm 18:50)

10 en verder staat er: ‘verheug u heidenvolken, samen met zijn volk,’ (Deuteronomium 32:43)

11 en verder: ‘loof alle heidenvolken, de Heer en lofprijs hem alle volken,’ (Psalm 117)

12 en verder zegt Jesaja: ‘de wortel van Isaï zal er zijn4 die ook opkomt om over heidenvolken te heersen, op hem zullen heidenen hopen.’ (Jesaja 11:10)

13 Dat de God van de hoop jullie moge vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven om jullie overvloedig te laten zijn in hoop en kracht van heilige geest.

Noten

1: dit verwijst naar het voorgaande citaat uit Psalm 69:10

2: het voorzetsel kata + acc. geeft een richting aan, de NBV heeft hier ‘die Christus Jezus van ons vraagt, de HSV ‘in overeenstemming met’, ‘in navolging van’ sluit aan bij vers 7)

3: ‘ontvangen’ in de zin van ‘in huis opnemen’

(4): de NBV heeft hier ‘Isaï zal een telg voortbrengen’, omdat er in Jesaja 11:1 sprake is van een twijg die uit de wortel opschiet. Maar in dit citaat noemt Paulus alleen de wortel. Juist het onderscheid tussen wortel en takken is voor hem in het verband van het samenleven van joden en heidenen erg belangrijk (Rom. 11:17-24, bedenk dat u niet de wortel draagt, maar de wortel u)

Scroll naar boven