Lucas 18,9-14

 


de gerechtvaardigde

verhoord smeekgebed

9
Tot sommigen1,
die overtuigd2 zijn zelf rechtvaardigen te zijn,
terwijl zij de rest verachten3,
zei hij deze gelijkenis:
10
Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden,
de één farizeeër,
de ander tollenaar4 .
11
De farizeeër, stelde zich op en bad bij zichzelf5 :
“God, ik dank je dat ik niet ben
zoals de rest van de mensen,
dieven6, onrechtvaardigen, echtbrekers7,
of ook zoals die tollenaar.
12
Ik vast8 tweemaal vanaf de sabbat,
ik geef tienden9 van alles wat ik verdien10 ”.
13
De tollenaar echter,
stond van verre11,
wilde zijn ogen niet op heffen12 naar de hemel.
Maar hij sloeg13 zich op zijn borst14, met de woorden:
“God, verzoen15 je met mij, zondaar die ik ben16 ”.
14
Ik zeg jullie: deze gaat17 gerechtvaardigd terug naar zijn huis,
meer dan18 die andere19 .
Want ieder die zichzelf verhoogt20, zal worden vernederd21 ;
maar wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd.
 

Noten

 1. zoals in SVV, KJV en MünchenerNT als directe waarschuwing i.p.v. een oordeel over anderen, zoals: “met het oog op sommigen” in NBV, NBG, Ouss↩︎

 2. peithoo + dat; ook: “die op zichzelf hun vertrouwen hebben gesteld” (Nielsen)↩︎

 3. exoutheneoo — minachten, part.praes↩︎

 4. teloonès↩︎

 5. voor vergelijkbare gebeden Strack-Billerbeck II S240↩︎

 6. harpax↩︎

 7. moichos↩︎

 8. nèstheuoo↩︎

 9. apodekatooo — dekatooo=vertienen vlgs. Dt14: 22vv, 28vv↩︎

 10. ktaomai↩︎

 11. makrothen cf. Lk15: 20 makran↩︎

 12. epairoo↩︎

 13. tuptoo; cf. Lk23: 27↩︎

 14. stèthos↩︎

 15. hilaskomai↩︎

 16. cf. Ps25:11 en 79:9↩︎

 17. katabainoo, cf in vs10 anabaino↩︎

 18. para, bij vergelijkingen, zie Murre II p1247 b1, cf. Lk13: 2, i.t.t. Nielsen: “in tegenstelling tot”↩︎

 19. of Harry Pals “aan de ander voorbij”↩︎

 20. hupsoo↩︎

 21. tapeinoo↩︎

Scroll naar boven