Jesaja 66,5-14

 


5
Laat men horen het woord van JHWH
zij die huiver hebben voor zijn woord.
Uw broeders die u haten, die u verstoten omwille van mijn naam, hebben gezegd:
“Laat JHWH zijn heerlijkheid tonen dat wij jullie vreugde bezien”
Die zullen zelf beschaamd staan.
 
6
Er klinkt gedruis1 uit de stad.
Het klinkt uit de tempel
De stem van JHWH die vergelding brengt over zijn vijanden.
 
7
Voordat zij pijn kreeg heeft zij gebaard,
voordat zij weeën kreeg, bracht zij een zoon ter wereld.
8
Wie heeft zo iets gehoord?
Wie heeft iets dergelijks gezien?
Komt een land in één dag tot aanzien?
of wordt een volk in één keer geboren?
Ja, Sion had nauwelijks pijn of zij baarde haar kinderen.
9
Zou ik soms ontsluiting geven en niet doen baren? zegt JHWH.
Of zou ik doen baren en toesluiten? zegt uw God.2
 
10
Verheug3 je met Jeruzalem en jubel om haar4
jullie allen die haar liefhebben5 .
Wees vrolijk, ja wees vrolijk met haar
jullie allen die om haar in de rouw zijt gegaan6 .
11
Zuigen maar, jullie! laat je maar verzadigen
door haar troostrijke7 borst
slurpen maar, jullie! laat je maar laven
door haar luisterrijke tiet.
 
12
Immers, aldus zegt JHWH
Let wel, als met een rivier overdek ik haar met vrede8
met de luister der natiën9 als met een kolkende10 stroom.
Op de heup zullen jullie gedragen worden
op knieën gewiegd.
13
Zoals een moeder iemand troost11
zo zal ik jullie troosten …
door Jeruzalem zullen jullie getroost worden.
14
Jullie zult (het) zien, je hart zal vrolijk worden
je gebeente12 zal als jong groen uitspruiten.
 
De hand van JHWH zal bekend worden bij zijn knechten
maar hij zal tekeergaan tegen zijn vijanden.
 

Noten

 1. Joüon Muraoka §162 e vertaalt קֹ֤ול indien gevolgd door een genitief met Ik hoor …. eindigend met ik hoor JHWH die …↩︎

 2. zie hierover ook Karel Deurloo in: Onze lieve vrouwe baart een zoon, Kleine Bijbelse Theologie deel III, Kok Kampen 2006, blzz.. 38-40↩︎

 3. vertaling vers 10-14 van Kees van Duijn↩︎

 4. Weliswaar is Jeruzalem in het Nederlands een onzijdig begrip, maar evenals het Hebreeuws denkt het Nederlands aan de stad als een vrouwelijke grootheid. Vandaar – in overeenstemming met de vertaaltraditie – hier en in de volgende regels vrouwelijke voornaamwoorden.↩︎

 5. Het werkwoord אָהֵב heeft ook een duidelijke politieke connotatie. Vergelijk Deuteronomium. Beuken: loyaal zijn aan.↩︎

 6. Vgl. 57:18; 61:2,3; 60:20.↩︎

 7. De stam נחם heeft, anders mijns inziens dan het Nederlandse werkwoord troosten, ook de betekenis van bemoedigen, nieuw perspectief bieden.↩︎

 8. Vgl. 48:18.↩︎

 9. Zie 61:6.↩︎

 10. Een typisch Jesaja-woord. Zie 8:8; 10:22; 28:2,15,17,18; 30:28; 43:2. En vgl. Dan 11:10,40.↩︎

 11. Zie noot 7.↩︎

 12. Deze metafoor duidt mijns inziens op dat wat zorgt voor de samenhang, de cohesie van een samenleving: gebinte!↩︎

Scroll naar boven