1 Korintiërs 1,18-31

 


18
Het woord aangaande het kruis
is weliswaar dwaasheid voor hen die verloren gaan,
maar voor ons die bevrijd worden is het kracht van God.
19
Want er staat geschreven:
`ik doe de wijsheid van de wijzen verloren gaan
en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen´.
20
Waar (is) de wijze?
Waar de schriftgeleerde?
Waar de onderzoeker van dit tijdsgewricht?
Heeft God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt?
21
Want omdat in de wijsheid van God
de wereld door (háár) wijsheid niet tot kennis kwam van God,
heeft God het goed geacht om door de dwaasheid van de prediking
te bevrijden wie daarop vertrouwden.
22
Immers, zelfs Joden vragen tekenen
en Grieken zoeken wijsheid,
23
maar wij prediken: Christus gekruisigd!
Voor Joden aanstootgevend,
voor volkeren dwaasheid.
24
Maar voor hen die geroepen zijn,
Joden én Grieken: Gezalfde!
Kracht van God
en wijsheid van van God.
25
Want het dwaze van God
is wijzer dan de mensen
en het zwakke van God
is sterker dan de mensen.
26
Kijk dan naar uw roeping broeders en zusters:
niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen,
niet veel van goede geboorte;
27
maar het dwaze van de wereld heeft God uitgekozen
om de wijzen te kijk te zetten
en het zwakke van de wereld heeft God uitgekozen
om het sterke te beschamen;
28
En wat in de wereld misgeboren is
en veracht heeft God uitgekozen:
al wat geen bestaan heeft,
om te niet te doen wat wel bestaan heeft.
29
opdat geen vlees iets zou hebben
om zich op te beroemen tegenover God.
30
Door hem bent u in Christus Jezus
die voor ons geworden is tot wijsheid van God,
en tot rechtvaardigheid en heiliging en verlossing
31
Opdat, zoals geschreven:
`Wie roemt, roeme in de Heer´.
Scroll naar boven