Marcus 6,6-13

Vertaling

6
Hij verbaasde zich over hun wantrouwen1 .
Hij trok rond door de dorpen in de omgeving2 .
Daar leerde hij3 .
7
Hij riep4 de twaalf bij zich
en begon hen uit te zenden5
twee aan twee.
Hij gaf hen zeggenschap6 over onzuivere7 geesten8 .
8
Hij gaf hen de opdracht9 om niets mee te nemen op weg
dan alleen een staf10 :
Geen brood, geen reistas11, geen kopergeld12 in de gordel13
9
maar wel sandalen onder de voeten14 .
en geen dubbele kleren15 .
10
Hij zei hen:
Waar jullie ook maar een huis binnenkomen,
daar blijf je totdat jullie daar weer vandaan gaan.
11
En is er een plaats waar men jullie niet zou ontvangen
en men niet naar jullie luistert, –
terwijl jullie van daaruit wegtrekken,
schudt16 je het stof17 van onder je voeten,
tot getuigenis18 voor hen.
12
Toen zij waren uitgetrokken,
verkondigden zij dat men zich zou bekeren19,
en vele demonieën20 wierpen zij uit
en zij zalfden met olie vele zieken21
en genazen hen.

Noten

 1. ἀπιστία – trouweloosheid, ongeloof, wantrouwen, twijfel, ongeloof(waardigheid)↩︎
 2. κύκλῳ — rondom↩︎
 3. Naastepad: leraarde↩︎
 4. προσκαλέομαι – bij zich roepen↩︎
 5. ἀποστέλλω↩︎
 6. ἐξουσία – volmacht, vrijheid om iets te zeggen of te doen↩︎
 7. ἀκάθαρτος – niet gereinigd, boos, onheilig↩︎
 8. πνεῦμα mv.↩︎
 9. παραγγέλλω – gebieden↩︎
 10. ῥάβδος — wandelstok, cf. ook מַטֶּה: o.a. Gen. 38:18 Tamar en Ex. 4:2,4,17 Mozes↩︎
 11. πήρα — reiszak, ransel↩︎
 12. χαλκός — koper, al wat uit koper is gemaakt, i.c. geld↩︎
 13. ζώνη — gordel als bewaarplaats van geld voor onderweg↩︎
 14. ὑποδέω — onderbinden, schoeisel: met sandalen — σανδάλια — ondergebonden↩︎
 15. lett: en doet geen δύο χιτῶνας (= onderkleed,hemd, alg: kleren) aan↩︎
 16. ἐκτινάσσω — uit (kleren), af (stof) schudden↩︎
 17. χοῦς of χόος — stof van de aarde, cf. ook Op. 18:19↩︎
 18. μαρτύριον↩︎
 19. μετανοέω — van denkwijze veranderen,tot inkeer / berouw komen↩︎
 20. δαιμόνια, Murre: kwelduivel↩︎
 21. ἄῤῥωστος — lett: zonder kracht: ziek of (geestelijk) zwak↩︎
Scroll naar boven