Marcus 1,1-13

Vertaling

1
Begin van het evangelie1 van Jezus Christus.
2
Zoals geschreven staat door de profeet Jesaja –
´zie, ik zend mijn bode2
voor je aangezicht uit,
die je weg bereiden zal.
3
De stem van een die uitroept in de woestijn:
bereidt de weg van de Heer
maakt recht zijn paden!´3
4
– geschiedt het dat Johannes de Doper
in de woestijn
een doop van inkeer4 verkondigt5
tot vergeving van zonden.
5
Ze liepen naar hem uit,
heel de landsteek Judea
en de inwoners van Jeruzalem, allemaal;
en ze werden door hem ondergedompeld6
in de rivier de Jordaan,
terwijl ze hun zonden bekenden7 .
6
En hij, Johannes, was:
gekleed in kameelhaar
met een leren gordel om zijn heupen
sprinkhanen en wilde honing etende.
7
En hij verkondigde en zei:
na mij komt hij die sterker is dan ik,
ik ben niet goed genoeg om te bukken
en de riemen van zijn schoeisel los te maken.
8
Ik heb u gedoopt met water
maar hij zal u dopen met de heilige Geest
9
En het geschiedt in die dagen
dat Jezus uit Nazareth in Galilea komt
en dat hij werd ondergedompeld8
in de Jordaan door Johannes.
10
En tegelijk,
als hij opstijgt uit het water,
ziet hij de hemelen scheuren
en de geest net zoals een duif op hem neerdalen.
11
En een stem geschiedt uit de hemelen:
jij bent mijn zoon, de geliefde,
in jou heb ik welbehagen.
12
En tegelijk drijft de Geest hem uit,
de woestijn in.
13
Hij is in de woestijn geweest,
veertig dagen lang,
beproefd9 door de Satan;
hij was bij de (wilde) dieren
en de engelen dienden hem.

Noten

  1. Mooi is de vertaling in de Naardense Bijbel: “blijde aankondiging”.↩︎
  2. ἄγγελος wordt vaak vertaald als ´engel´ (164 van de 175 keer dat het woord er staat), een enkele maal als ´bode´. In de geciteerde tekst uit Maleachi 3,1 staat het Hebreeuwse מַלְאָךְ , dat dezelfde dubbele vertalingsmogelijkheid heeft. αγγελος is in LXX er de vertaling voor.↩︎
  3. zie Maleachi 3:1 en Jesaja 40,3.↩︎
  4. μετάνοια, inkeer, heeft ook de betekenis van bekering.↩︎
  5. Het griekse woord κηρύσσω is proclameren, ´belangrijk nieuws luid en duidelijk bekend maken´, zoals een heraut dat doet; afkondigen, verkondigen. Het is echt geen oproep (zo NBV), eerder een verstrekte opdracht.↩︎
  6. Onvoltooid verleden tijd, passieve vorm.↩︎
  7. ἐξομολογέω heeft als betekenissen: toegeven, bekennen, belijden. Er staat een contemporain participium in het Grieks, daarom de vertaling met ´terwijl´.↩︎
  8. net zo´n ovt, passieve vorm als in vers 5.↩︎
  9. πειράζω: beproeven, uittesten, uitproberen, verleiden, verzoeken↩︎
Scroll naar boven