Op de heilige berg

Vertaling

16
Wij zijn immers geen bedachte verzinsels1 nagevolgd,
toen wij jullie de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten,
maar zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit.
17
Want hij ontving eer en heerlijkheid2 van God de Vader,
toen er voor hem een stem van de verheven heerlijkheid klonk3 :
mijn geliefde zoon is dit, in wie Ik4 welbehagen heb.
18
En wij hebben deze stem gehoord
die uit de hemel klonk,
toen wij met hem waren op de heilige berg5 .
19
En wij hebben het profetische woord dat (nog) zekerder is6 .
U doet er goed aan daarop te letten,
zoals op een licht dat schijnt op een duistere plek
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in jullie harten.
20
Dit moet u ten eerste weten:
dat geen profetie7 van de Schrift uit een eigen interpretatie voortkomt.
21
Want nimmer door de wil van een mens klonk de profetie,
maar door de Heilige Geest gedreven,
spraken mensen van God uit.

Noten

  1. μύθοις, hier vertaald als verzinsels (laten we de Heer geen mythe noemen)↩︎
  2. Het woord δόξα (heerlijkheid) wordt door de synoptici niet gebruikt bij hun beschrijving van de gebeurtenissen op de berg (Mat. 17:1-9, Mar. 9:2-10, Luc. 9.28-36). Johannes heeft wel driemaal het werkwoord doxazo, als er in Joh. 12:28-30 een stem uit de hemel klinkt.↩︎
  3. vs. 17, 18, 21 klonk (passivum van φέρω: werd gedragen)↩︎
  4. ἐγώ: beklemtoond `Ik´↩︎
  5. dat de berg hier heilig wordt genoemd is een interessante toevoeging t.o.v de parallelle teksten in de synoptische evangeliën.↩︎
  6. βεβαιότερος: een comparativus, het profetische woord uit de Schrift is nog zekerder dan een stem uit de hemel?↩︎
  7. De meeste vertalingen gaan ervan uit dat met profetie hier de woorden uit de Heilige Schrift bedoeld worden, maar profetie kan in het N.T. ook verwijzen naar de eigentijdse uitleg van de Schrift.↩︎
Scroll naar boven