Groot en klein

Vertaling

(extra: 33-37)
 
 
33
En zij kwamen in Kafarnaüm.
en, thuis gekomen, ondervroeg hij hen:
Waarover redetwistten jullie, onderweg?
34
Ze bleven echter zwijgen.
Want ze hadden onderweg met elkaar geredetwist
wie de grootste was.
35
En toen hij was gaan zitten
riep hij de twaalven
en zei tot hen:
Indien iemand de eerste wil zijn,
zal hij van allen de laatste zijn
en van allen de dienaar.
36
En hij nam een kind,
zette het in hun midden
en omarmde het en zei tot hen:
Wie één zo’n kind opneemt in mijn naam,
neemt mij op.
En wie mij opneemt,
neemt niet mij op,
maar hem die mij gezonden heeft.
38
Johannes zei tot Jezus:
Meester, wij hebben iemand gezien die bezig was
in uw naam demonen uit te drijven
en wij hielden hem tegen
omdat hij ons niet volgde.
39
Jezus antwoordde echter:
Houd hem niet tegen.
Want het bestaat niet,
dat wie krachtige daden zal doen
op mijn naam,
subiet kwaad van mij kan spreken.
40
Want wie niet tegen ons is,
is voor ons.
41
Want wie jullie te drinken zal geven
een beker water
in naam hiervan1
dat jullie van Christus zijn,
wis en zeker zeg ik u:
hij zal zijn loon zal zeker niet mislopen.=
42
En wie één van de kleinen
die in mij geloven
mocht laten struikelen,
voor hem is het beter dat
een molensteen
die door een ezel wordt aangedreven2
om zijn hals wordt gehangen
en hij in zee wordt gegooid.
43
En indien uw hand u mocht laten struikelen,
hak haar af,
want het is beter
verminkt in te gaan tot het leven
dan met twee handen
in de hel te gaan,3
in het onuitblusselijk vuur.
44
4
45
En indien uw voet u mocht laten struikelen,
hak hem af,
want het is beter voor u
kreupel in te gaan tot het leven
dan met twee voeten
in de hel te worden gegooid.
46
5
47
En indien uw oog u mocht laten struikelen,
ruk het uit,
want het is beter voor u
met één oog in te gaan
tot het koningschap Gods,
dan met twee ogen
in de hel te worden gegooid,
48
waar hun worm niet sterft
en het vuur niet uitgeblust wordt.
49
Want alle dingen
zullen met vuur gezouten worden.
50
6 Het zout is goed;
indien het zout zouteloos wordt,
waarmee kun je het dan bereiden?
Hebt zout in uzelf
en houdt vrede onder elkaar.

Noten

  1. het lidwoord ontbreekt hier↩︎
  2. een flinke molensteen, dus niet eentje voor het dagelijkse gebruik↩︎
  3. niet alleen bekend uit de klassieke voorstellingen, maar ook in het hedendaagse taalgebruik: dat wat geen leven is. Het is niet nodig om je hierbij af te vragen of de hel wel echt bestaat, ook als het alleen maar tussen de oren zit, is dat al erg genoeg: wroeging.↩︎
  4. dit vers, identiek aan vers 48, ontbreekt in de vroege manuscripten↩︎
  5. ook dit vers (vers 48) ontbreekt in de vroege manuscripten↩︎
  6. een citaat, in wisselende bewoordingen, uit Leviticus 2:13, ontbreekt in de vroege manuscripten↩︎
Scroll naar boven