Mijn zoon, die Ik liefheb

Vertaling

1
En hij zei tot hen:
Ik verzeker jullie:
er zijn sommigen van degenen die hier staan
die de dood zeker niet zullen smaken
tot zij gezien zullen hebben
het koninkrijk Gods
gekomen met kracht.
2
En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes1
en bracht2 hen op een hoge berg
waar zij alleen waren.
En hij werd voor hen
van gedaante veranderd.
3
En zijn kleed werd sterk stralend wit,
zoals geen voller3 op aarde wit maken kan.
4
En aan hen verscheen Elia met Mozes
en zij waren in gesprek met Jezus.
5
En Petrus, die antwoordde, zei tot Jezus:
Rabbi, het is goed dat wij hier zijn,
laten wij ook drie tenten maken,
één voor u,
één voor Mozes
en één voor Elia.
6
Want hij wist niet hoe hij moest antwoorden,
want zij waren bevangen met vrees.
7
En het geschiedde:
een wolk overschaduwde hen,
en er geschiedde een stem uit de wolk:
Dit is mijn zoon, die ik liefheb,
hoort hem!4
8
En meteen om zich heen kijkend,
zagen zij niemand dan Jezus alleen
met henzelf.
9
En terwijl zij van de berg afdaalden
gaf hij hen strikte aanwijzingen
dat zij niets van wat zij hadden gezien, zouden vertellen,
dan wanneer de zoon des mensen zal zijn opgewekt.
10
En zij hielden zich aan dat woord
voor zichzelf overwegende
wat de opwekking uit de doden is.

Noten

  1. let op de parallellen met Gen 22:3, LXX!↩︎
  2. betekenis: opbrengen, offeren↩︎
  3. iemand die wol wast en volt↩︎
  4. Gen 22:2 LXX!↩︎
Scroll naar boven