groen gras in de woestijn

Vertaling

13
Toen Jezus dat hoorde1,
keerde hij zich vandaar af2 in een schip
naar een woestijnplaats3, alleen;
toen ook de menigten dat hoorde,
volgden zij hem over land/te voet4 vanuit de steden.
14
Toen hij naar buiten kwam,
zag hij een grote menigte
en hij werd over hen ten diepste bewogen5
en hij genas hun krachtelozen6 .
15
Toen het avond werd,
kwamen de leerlingen naar hem toe
en zeiden:
Woestijn7 is de plaats en het uur reeds gevorderd:
laat de menigten los8,
opdat zij wanneer ze zijn weggegaan naar de dorpen
voor zichzelf eten kopen.
16
Maar hij zei hen:
Zij hoeven niet heen te gaan:
geven jùllie hun te eten.
17
Maar zij zeiden hem:
Wij hebben hier niets
dan vijf broden en twee vissen9
18
Hij zei:
Brengt me die hier.
19
Hij beval de menigten te gaan zitten op het groene gras10
en toen hij de vijf broden en twee vissen had genomen
en omhoog had gekeken naar de hemel,
sprak hij de zegen11
en na ze gebroken te hebben
gaf hij aan de leerlingen de broden,
de leerlingen weer aan de menigten. 12)12
20
Zij aten allen en werden verzadigd
en zij raapten het overschot van de brokken op:
twaalf 13)13 volle korven.
21
Die gegeten hadden waren zo’n vijfduizend 14){vijfduizend: cf. de keurtroepen van Jozua 8:12, cf. Mat. 15:38, vierduizend: alle windstreken.
De eerste spijziging is zo gelezen t.b.v. Israël en de tweede t.b.v. de volkeren. De reden daarvan ligt ertussenin: Mat. 15:21vv, de vrouw uit de volkeren wijst Jezus op de kruimkens van de tafel… dus niet alleen voor “de verloren schapen van Israël” uit 15:24, maar ook andere volken met een “groot vertrouwen” uit 15:28.} man,
afgezien van vrouwen en kinderen.

Noten

 1. nl. het bericht over de moord op Johannes de Doper↩︎
 2. ἀναχωρέω letterlijk een andere streek opzoeken, weggaan of sterker, n.a.v. het gehoorde↩︎
 3. πεζῇ letterlijk ´te voet´ hier als tegenstelling tot het scheepgaan van Jezus weergegeven met ´over land´↩︎
 4. woestijn moet hier niet ongenoemd blijven gezien de vele connotaties in de rest van TNCH en NT: desertus locus!↩︎
 5. σπλαγχνίζομαι geraakt in de baarmoeder. Gezien de gangbare vertaling van eleison met ontferming, lijkt hier een andere keuze gemaakt te moeten worden. Cf. o.a. Mat. 9:36, 14:14 en 15:32. In evangeliën altijd bij Jezus of manifestatie van God de vader: vader van de verloren zoon en de barmhartige Samaritaan: Mar. 6:34 en Mar. 8:2; Luc. 7:13, 10:33, 15:20.↩︎
 6. ἄῤῥωστος <- ῥώννυμι sterk zijn, hier met ontkenning: de krachtelozen worden gesterkt↩︎
 7. zie onder noot 2, niet wegvertalen met eenzaam o.i.d.↩︎
 8. ἀπολύω heeft ook de betekenis van vergeven, losmaken van je lasten↩︎
 9. 5 + 2 = vijf vingers aan iedere twee handen; cf. Mat. 15:34: zeven broden en wat visjes; zeven als getal van volheid? Genoeg eten voor iedere dag van de week. Vijf als verwijzing naar Thora.↩︎
 10. Psalm 23, geen χόρτος, maar wel de grazigheid van “topon chloes” van Hebr. דֶּשֶׁא‎ – gras↩︎
 11. cf. Lev. 19:24.↩︎
 12. velen lezen hier een eucharistische verwijzing of eschatologisch. Cf. ook Jes. 25:6-9 en Mat. 8:11-12 en Mat. 22:2.↩︎
 13. genoeg voor iedere stam, cf. Mat. 15:38, zeven korven genoeg voor de zeven volkeren die t.b.v. Israel zijn verdreven Deut. 7:1↩︎
Scroll naar boven