het woord dat is geschied

Vertaling

Lucas 2: 15-20
 
15
Het geschiedde,
terwijl de engelen van hen weggingen naar de hemel,
dat de herders tot elkaar spraken:
laten wij nu voortmaken naar Bethlehem
om dit woord dat geschied is te bezien,
16
dat de Heer ons bekend heeft gemaakt.
Zij gingen – zich haastende –
en inderdaad vonden zij Maria, en Jozef
en het kindje, liggend in de voederbak.
17
En terwijl zij het zagen,
gaven ze ook bekendheid aan het woord
dat tot hen gesproken was omtrent dit kind,
18
en allen die het hoorden, verwonderden zich
over hetgeen door de herders tot hen gesproken werd.
19
Maar Maria bewaarde al deze woorden
en overwoog ze in haar hart.
20
De herders keerden weer terug,
terwijl ze God eerden en loofden
om alles wat zij gehoord en gezien hadden,
zoals het tot hen gesproken was.
 
Scroll naar boven