Lucas 2,1-14

Vertaling

1
. En het geschiedde in die dagen:
een bevel ging uit vanwege keizer Augustus, dat de hele bewoonde wereld1 zich moest laten registreren2 .
 
2
.Deze registratie geschiedde voor het eerst toen Quirinius stadhouder was over Syrië.
 
3
. En zij gingen allen op reis om zich te laten registreren, ieder naar zijn eigen stad.
 
4
. Ook Jozef ging op vanuit Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was
 
5
. om zich te laten registreren met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.
 
6
. En het geschiedde, toen zij daar waren dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou,
 
7
. en zij baarde haar zoon, de eerstgeborene3, en wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, want er was voor hen geen plaats in de herberg{Kataluma: onderkomen onderweg, gastvertrek. Vgl. Marcus 14:14 en Lucas 22: 11, waar gesproken wordt over de ruimte waar een maaltijd – het Pascha – gebruikt kan worden.
Het woord komt verder niet voor in het NT.}.
 
8
. En er waren herders in diezelfde streek die zich in het open veld ophielden en ’s nachts de wacht hielden over hun kudde.
 
9
. En een bode4 van de Heer stond bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen en zij vreesden(Het gaat hier over de Godsvrees, het ontzag voor het heilige, en niet over ‘angst’.} met grote vrees.
 
10
. De bode zei tot hen: vreest niet, want zie, ik verkondig jullie grote blijdschap, die zal zijn voor heel het volk:
 
11
. jullie is heden een bevrijder5 geboren die is Christus, de heer, in de stad van David.
 
12
. Dit is voor jullie het teken: je zult een pasgeboren kind vinden, gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe.
 
13
. En plotseling geschiedde:
bij de bode een menigte van het hemelse legerschaar, God lovend en zeggend:
 
14
. Heerlijkheid in de hoge (hemel) voor God
en op aarde vrede bij de mensen van het welbehagen.
 
 
 

Noten

  1. Oikoumenè: het bewoonde land, daar waar mensen leven.↩︎
  2. letterlijk: zich op een lijst laten zetten. Dit was een registratie van het hele volk, niet één of ander evenement, waarvoor je je kunt ‘inschrijven’.↩︎
  3. De eerstgeborene speelt door heel Tenach een speciale rol, en dus ook hier in het begin van Lucas. ‘De eerstgeboren zoon’ suggereert eveel, dat er daarna nog meer volgden. Dat lijkt mij hier niet aan de orde.↩︎
  4. Bode Gods heeft mijn voorkeur, omdat deze een ‘boodschap’ brengt. Dit is de Nieuwtestamentische weergave van de malach elohim, die vanaf Genesis al spreekt van Godswege.↩︎
  5. Sooter: ‘bevrijder’ wijst m.i. in de richting, waarin men ‘redding’ kan verwachten.↩︎
Scroll naar boven