Marcus 10,32-45

Vertaling

32
Toen zij onderweg waren, optrekkend naar Jeruzalem
en Jezus voor hen uitging,
waren zij verbaasd1
en die hen volgden werden bevreesd.
Nadat hij de twaalf opnieuw bij zich had genomen,
begon hij tegen hen te zeggen wat hem zou overkomen.2
33
Zie, wij gaan optrekken naar Jeruzalem,
en de mensenzoon zal overgeleverd worden aan de hogepriesters en de schriftgeleerden,
zij zullen hem ter dood veroordelen,
34
zij zullen hem overleveren aan de (heiden)volken,
zij zullen hem bespotten en bespuwen,
hem geselen en doden,
en3 na drie dagen zal hij opstaan.
35
Toen kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, bij hem en zeiden hem4
Meester, wij willen graag dat als wij je iets vragen, je het voor ons doet.
36
Hij zei hun:
Wat willen jullie dat ik voor jullie doe?
37
Zij zeiden hem:
Geef ons dat wij, één /de een aan je rechter en één/de ander aan je linkerhand mogen zitten in je heerlijkheid5
38
Jezus zei hun:
Jullie weten niet wat je vraagt.
Kunnen jullie de beker drinken die ík drink
of kunnen jullie met de doop gedoopt worden
waarmee ík gedoopt word?
39
Zij zeiden hem:
Dat kunnen wij.
Daarop zei Jezus hun:
De beker die ík drink, zullen jullie drinken
en met de doop waarmee ík gedoopt word, zullen jullie gedoopt worden,
40
evenwel, het zitten aan mijn rechter- of linkerhand is niet aan mij om te geven,
maar het is voor degenen voor wie het bereid is.
41
Toen de tien6 het hoorden,
reageerden zij verstoord naar Jakobus en Johannes.7
42
Toen riep Jezus hen bij zich en zei hun:
Jullie weten
dat zij die menen over de volken te regeren,
hen overheersen,
en dat de groten onder hen misbruik van die macht over hen maken.
43
Zo is het niet bij jullie.8
Maar wie bij jullie groot wil zijn,
zal jullie dienaar zijn
44
en wie bij jullie de eerste wil zijn,
zal aller slaaf zijn.
45
Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen
en zijn leven te geven als losprijs voor velen.
 

Noten

  1. of sterker: ontsteld, of zoals in NBV: ongerust.↩︎
  2. evenals NBV; ernaast Naardense Bijbel: “wat weldra bij hem zal samenlopen”.↩︎
  3. NBV maar↩︎
  4. vanwege het praesens historicum ´kai´ met ´toen´ vertaald om zo de overgang te benadrukken. Hetzelfde ook bij vers 42. Met dank aan meelezer Leen de Ronde.↩︎
  5. NBV: “Wanneer u heerst in uw glorie,” ik ben niet zo voor “heersen” hier, zie ook vers 42 en verder.↩︎
  6. Waarom in de NBV “de anderen”?↩︎
  7. Deze vertaling van de meelezer dankbaar overgenomen; aganakteein kan ook vertaald worden met: “zich ergeren aan”, “boos worden op” of “bedroefd worden over“; NBV: “werden ze woedend”; Oussoren: “ontstaat er bij hen verontwaardiging”.↩︎
  8. De vertaling van het NBV: “zo mag het bij jullie niet gaan” gaat terug op een tekstvariant.↩︎
Scroll naar boven