Exodus 30,11-16

Vertaling

11
JHWH sprak tot Mozes:
12
Wanneer je het aantal van de kinderen van Israël vaststelt
om hen te registreren,{De vertaling van het werkwoord ~paqad~ is dikwijls problematisch. De grondbetekenis is iets als ‘bezoeken’. Dit bezoeken kan positief uitpakken, en dan is ‘zich bekommeren om’ een gepaste vertaling. In negatieve zin wordt het veelal in het tweede van de tien woorden opgevat, daar wordt het doorgaans ver-taald als ‘vergelden’, ‘verhalen (op)’; een vertaling ‘op (de schuld van de vaderen) onderzoeken’ is echter ook mogelijk. In 1 Samuël 17,18, waar David zijn broers komt ‘opzoeken’, heeft het eveneens een kritische ondertoon.
Ook hier is het lastig te vertalen. Het ~Theological Lexicon of the Old Tes-tament~ (de Engelse vertaling van THAT), 1021-1022, plaatst het passieve participium van de qal in de militaire en administratieve sfeer. De NRSV heeft ~to register~, NBV ~registreren~. Ik sluit me daarbij aan.}
dan zullen zij ieder bij hun registratie JHWH een verzoening geven voor hun leven
opdat er geen plaag over hen komt vanwege hun registratie.1
13
Dit zullen allen geven die toetreden tot de geregistreerden:
een halve sjekel naar de standaard van de heiligdomssjekel
– twintig gera gaan er in zo’n sjekel –
een halve sjekel als bijdrage voor JHWH.
14
Allen die toetreden tot de geregistreerden van twintig jaar en daarboven
zullen deze bijdrage voor JHWH geven.
15
Een rijke niet meer
en een arme niet minder
dan een halve sjekel.
Te geven als bijdrage voor JHWH
als verzoening voor jullie leven.
16
Neem van de kinderen van Israël het verzoeningsgeld
en geef het uit voor de dienst in de Tent van Ontmoeting.
Het zal voor de kinderen van Israël tot gedachtenis zijn
voor het aangezicht van JHWH
tot verzoening voor hun leven.
 

Noten

  1. Kennelijk zijn volkstellingen een riskante aangelegenheid, vgl. die van David in 2 Samu-ël 24.↩︎
Scroll naar boven