Ik zal jullie rust geven

Vertaling

25
In juist die tijd1 zei2 Jezus:
‘Ik prijs3 u4, Vader5,
Heer van de hemel en de aarde,
dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verhuld
en hebt onthuld aan onmondigen.
26
Ja, Vader,
zo schept u er behagen in6 .
27
Alles is aan mij overgegeven door mijn Vader,
en niemand kent de Zoon
behalve de Vader
en niemand kent de Vader
behalve de Zoon
en degene aan wie de Zoon het wil onthullen.
28
Laat allen tot mij komen,
die vermoeid zijn en die lasten dragen7,
en ik zal jullie rust geven.
29
Neemt mijn juk op jullie
en leert van mij
dat ik arm ben en ellendig van hart {De NBV vertaalt hier in Matteus met ‘zachtmoedig en nederig van hart’. De enige andere plaats waar het woordpaar voorkomt (Sef. 3:12) vertaalt de NBV met ‘arm en zwak’. Concordantie op dit punt lijkt me essentieel.
Hier op de DMS site wordt het woordpaar in Sefanja vertaald met ‘nederig en bescheiden’.
Binnen het NT komt het tweede begrip, tapeinos, bijv. voor in de lofzang van Maria. Het vertelt van de sociale positie – het betekent meer laag-gesteld dan nederig. In veel Psalmen wordt de stam vertaald met ellendig – bijv. Ps 25:18, Ps 31:7. Daar houd ik me maar aan.},
en jullie zullen rust vinden voor jullie zielen.
30
Want mijn juk is passend8 .
en mijn last is licht.
 
 

Noten

  1. er staat ‘kairos’, d.i. juiste, bepalende tijd. Vandaar de vertaling ‘juist … tijd’. Eens te meer wordt door dit ‘kairos’ de perikoop verbonden met de verzen die eraan voorafgaan. Ofwel met de dreigende woorden die gesproken worden tot Chorazin, Betsaïda en Kafarnaüm omdat ze niet tot inkeer komen.↩︎
  2. letterlijk: antwoordde en zei↩︎
  3. of dank – het werkwoord drukt vooral instemming uit↩︎
  4. letterlijk: jou/jij↩︎
  5. Zoals bekend kent het Grieks het gebruik van hoodletters bij woorden als ‘vader’ en ‘zoon’ niet.↩︎
  6. zo stelt het u tevreden↩︎
  7. Letterlijk: komt allen tot mij – imperatief. Met het oog op een soepele overgang naar het ‘die vermoeid zijn en die lasten dragen’ is gekozen voor aanvoegende wijs↩︎
  8. letterlijk: bruikbaar, maar in de beeldspraak van het ‘juk’ lijkt me (goed) ‘passend’ passend. Eerlijk gezegd vind ik de vertaling ‘zacht’ wat te lief. Het gaat om wat anno 2008 ‘maatwerk’ heet↩︎
Scroll naar boven