De geest van JHWH rust op mij

Vertaling

1
De geest van de gebieder, JHWH, rust op mij
want JHWH heeft mij [ermee] gezalfd.
Om aan de terneergedrukten goed nieuws te melden
heeft hij mij gezonden
om hen wier hart gebroken is te ‘verbinden’1
om de ballingen ‘vrijlating’ toe te roepen
de gevangenen ‘invrijheidstelling’
2
om ‘het jaar van het welbehagen van JHWH’2 uit te roepen
‘de dag van de wraak van onze god’
om alle rouwenden te bemoedigen
3
om wie rouwen om Sion [schadeloos]3 te stellen
om hun te geven hoofdtooi in plaats van as4
vreugdeolie in plaats van rouw5
feestkledij in plaats van moedeloosheid.
Hun zal worden toegeroepen ‘de steunpilaren6 van de gerechtigheid’
‘de planting van JHWH waarmee hij eer inlegt’.
4
Zij zullen de plaatsen herbouwen
die ertoe gedoemd leken voor eeuwig ruïnes te blijven
de verlaten [ruïnes] uit de tijd van vroegere generaties
zullen ze doen herrijzen
de ruïne-steden verlaten al geslachten lang
vernieuwen.
 

Noten

  1. Gebruikt voor het verbinden van wonden. Hier beeldspraak voor herstellen/genezen.↩︎
  2. D.w.z., het jaar waarin JHWH zal doen wat hem welgevallig is, d.w.z. als souverein zal heersen.↩︎
  3. Met Buber.↩︎
  4. Vgl. Ez 24,17, 23.↩︎
  5. Vgl. Ps 45,8.↩︎
  6. Hier kan ook vertaald worden ‘bomen’ . Bomen van de gerechtigheid lijkt op het eerste gezicht beter te harmoniëren met de volgende regel. Maar wat zijn bomen der gerechtigheid? Er lijkt hier sprake van een woordspeling.↩︎
Scroll naar boven