Lucas 24,1-12

Vertaling

1
Op de eerste dag na de sabbat,
vroeg in de morgen,
gingen zij naar het graf.
Zij brachten de specerijen die zij hadden klaargemaakt mee.
2
Zij vonden de steen weggerold van het graf!
3
Zij gingen naar binnen maar vonden het lichaam van de heer Jezus niet.
4
Het geschiedde, toen zij hierover in verwarring waren, zie:
twee mannen kwamen bij haar staan, in blinkend wit kleed.
5
Zij werden bevreesd en bogen hun aangezicht naar de aarde.
Zij zeiden tegen haar:
Wat zoekt u de levende bij de doden?
6
Hij is hier niet, hij is opgewekt.
Herinnert u hoe hij tot u gesproken heeft
toen hij nog in Galilea was en zei:
7
de mensenzoon – die moet worden overgeleverd
in de handen van zondige mensen
en gekruisigd worden
en op de derde dag opstaan.
8
Zij herinnerden zich zijn woorden.
9
Zij keerden om bij het graf vandaan en berichtten dat alles
aan de elf en aan alle anderen.
10
Het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria van Jacobus en de anderen bij haar.
Zij vertelden dat aan de apostelen.
11
Maar het leek hen onzin, deze woorden en zij geloofden haar niet.
12
Toch stond Petrus op en rende naar het graf.
Hij bukte zich en zag alleen de linnen doeken.
Hij ging weer terug en verwonderde zich over wat geschied was.
 
Scroll naar boven